Internetconsultatie sectoroverstijgende betaaltitel voor de zorg

Geplaatst op: 22 juli 2021

BVKZ heeft gereageerd op het voorstel van de NZa over het invoeren van een sectoroverstijgende betaaltitel. Daarmee wil de NZa meer ruimte bieden aan zorgaanbieders om samen zorg te leveren, en meer ruimte voor zorgverzekeraars en zorgkantoren om dit te vergoeden. Met behulp van deze betaaltitel kunnen zij samen afspraken maken óver de schotten van de sectoren of óver de lijnen van de verschillende wettelijke domeinen (Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg) heen.

Geen opname van Wmo?

Het belangrijkste kritiekpunt van BVKZ is dat er in dit voorstel alleen wordt gesproken over de overstijgende mogelijkheden tussen Wlz en Zw. De praktijk leert dat er juist vaak sprake is van een mengvorm tussen Wmo en de andere domeinen. Om op dat terrein domeinoverstijgend te kunnen werken, zou ons inziens dan ook een grote meerwaarde met zich mee brengen. Zo kan op alle vlakken worden ingezet op de wensen van cliënten en wordt invulling gegeven aan het zo efficiënt mogelijk inzetten van de schaarse medewerkers en budgetten. Bovendien wordt er voorgesorteerd op ontwikkeling in de toekomst met een toenemende vergrijzing en de wens om langer thuis te blijven.

Voorwaarde van contractvereiste

Daarnaast maken wij ons grote zorgen over de voorwaarde van een contractvereiste, zoals die in het voorstel is opgenomen. Kleinschalige aanbieders, die zorg leveren onder de Zvw en Wlz, geven aan dat het aangaan van een contract met een zorgverzekeraar en zorgkantoor complex en kostbaar is. Ook vrezen zij voor een sterke toename van de administratieve lasten als ze een contract aangaan. Een aanzienlijk deel van de kleinschalige aanbieders kiest daarom voor het aanbieden van ongecontracteerde of PGB-zorg. Zij zijn echter, door hun kleinschaligheid, heel goed in staat om domeinoverstijgende samenwerking op te zoeken en zo goede en passende zorg te leveren. Daarnaast zijn zij vaak zeer innovatief in hun zorgaanbod.

In dit voorstel is echter geen ruimte voor deze aanbieders. De Nza benoemt dit als een voordeel omdat er geen discussie meer op zal treden over ongecontracteerde zorg. BVKZ stelt dat dit juist een nadeel is; het sluit niet alleen de kleine, ongecontracteerde zorgaanbieders uit waardoor hun cliëntengroep achtergesteld wordt. Uiteindelijk zou dit zelfs kunnen leiden tot bedreiging van het voortbestaan van deze kleine zorgaanbieders en daarmee tot een ongewenste verschraling van het zorgaanbod. Hierdoor kan het voorstel er op onderdelen toe leiden dat het het streven naar passende zorg juist hindert in plaats van bevordert. 

Meer informatie over dit voorstel

Heeft u door het lezen van dit artikel interesse in ons als branchevereniging, bekijk dan voor meer informatie onze website of neem contact met ons op via [email protected] of 0162-696060.

Ik wil lid worden

Door: Tosca Hoogveld – Beleidsmedewerker BVKZ

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.