Wet Langdurige Zorg (Wlz)

Laatste update: 22 februari 2022

Op 1 januari 2015 is de financiering van de langdurige zorg gewijzigd. De AWBZ is opgevolgd door de Wet langdurige zorg (hierna: Wlz), de WMO 2015 en de Jeugdwet. Delen uit de AWBZ zijn daarnaast ondergebracht in de Zorgverzekeringswet, dit betreft vooral de thuiszorg. De Wlz regelt dat mensen die 24 uur per dag, 7 dagen per week zorg en toezicht nodig hebben, recht hebben op zorg aan huis of in een instelling. De Wlz is een wet voor mensen die niet (meer) voor zichzelf kunnen zorgen.

De wet heeft samen met de WMO en Jeugdwet tot doel om de kosten van de langdurige zorg te verlagen (beter in de hand te houden), maar ook om de zorg minder institutioneel te maken.

Om in aanmerking te komen voor zorg uit de Wlz is een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De Wlz geeft, nadat de cliënt geïndiceerd is door het CIZ, recht op de zorg die vergoed wordt in de Wlz. Deze rechten op zorg zijn duidelijk omschreven, dit betreft onder andere persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding individueel en groep, behandeling individueel en groep en verblijf.

De verzekerde is op de zorg aangewezen omdat deze een somatische, psychogeriatrische aandoening of een verstandelijk, lichamelijke of zintuigelijke handicap heeft en een blijvende behoefte heeft aan:

  1. Noodzakelijk permanent toezicht of
  2. 24 uur per dag zorg in de nabijheid vanwege fysieke problemen of regieproblemen.

Per 1-1-2020 vallen psychiatrische cliënten deels onder de Wlz.

Meer informatie over 'Wet Langdurige Zorg (Wlz)'

Alleen voor BVKZ leden
Gesloten

Instructies

Gesloten

Documenten

Gesloten

Links

Uitroepteken Tip de redactie
Heb je een bijdrage voor de kennisbank? We ontvangen deze graag via info@bvkz.nl.