Contributiesystematiek

De contributie voor een BVKZ lidmaatschap is vastgesteld n.a.v. de ALV 2020.

Contributiebedragen 2023

Uitgangspunten contributiesystematiek

  • Een lid betaalt minimaal €700,- per jaar
  • De maximale contributie is €10.000,- per jaar, per organisatie (tenzij er sprake is van een maatwerkafspraak)
  • De contributie voor het desbetreffende jaar wordt berekend vanaf het moment van inschrijven tot het einde van hetzelfde jaar.
  • Een organisatie wordt lid met de Holding en bijbehorende zorgentiteiten. De coöperatie/franchiseorganisaties worden dus individueel lid van BVKZ. Daarmee ontvangen deze leden directe informatie en advies van BVKZ. De omzet van de coöperatie wordt gebaseerd op de totale omzet van de coöperatie. Blijkt uit de individuele jaarrekeningen van de coöperatie, dat de optelsom van de omzet een afwijking heeft van meer dan 10% ten opzichte van de doorgegeven totale omzet van de coöperatie. Dan worden nadere afspraken gemaakt met de coöperatie en individuele leden voor aanpassing van de contributie.

Werkwijze systematiek

  • In januari krijgen de leden een voorlopige factuur op basis van het definitieve contributiebedrag van het jaar daarvoor.
  • Jaarlijks leveren de leden in juli de jaarrekening aan van het jaar daarvoor. Deze informatie wordt gebruikt om de eindfactuur van het huidige jaar vast te stellen en de contributie voor het volgende jaar te bepalen.
  • Uiterlijk eind september wordt, op basis van de aangeleverde jaarrekening van juli, het bedrag (positief of negatief) verrekend met de werkelijk te betalen contributie, door middel van de eindfactuur. Indien er geen jaarrekening wordt aangeleverd maakt BVKZ een schatting voor het eventueel resterende contributiebedrag. 
  • Bent u een starter en heeft u nog geen jaarrekening? Dan betaalt u in uw eerste lidmaatschapsjaar het basisbedrag van €700. Zodra uw jaarrekening in het volgende kalenderjaar beschikbaar is, kan het zijn dat u een aanvullende factuur ontvangt over het eerste lidmaatschapsjaar. Deze berekening wordt gemaakt op basis van uw omzetcijfers van het opstartjaar.
    Ook wordt er een definitieve jaarberekening gemaakt over het huidige lidmaatschapsjaar. Let op: Het kan zijn dat u dus in het tweede lidmaatschapsjaar, twee facturen ontvangt (nacalculatie opstartjaar + huidige jaar).

Voorwaarden