Starten in de zorg

Wilt u een zorgboederij, dagbesteding of andere zorgonderneming starten?

Alles wat u moet weten

De eerste stappen om te starten in de zorg

Als uw ondernemingsplan gereed is, dan kunt u met de eerste stappen beginnen.

 1. Inschrijven bij de Kamer van Koophandel (ook als ZZP’er)
 2. SBI code bepalen a.d.h.v. uw activiteiten
 3. Rechtsvorm kiezen
 4. Melden bij CIBG in het kader van de Wtza

Wet- en regelgeving

Kwaliteit

Kwaliteit van de zorgverlening is erg belangrijk. Tenslotte gaat u werken met kwetsbare mensen die zorg nodig hebben. In de zorgsector zijn vele wetten en regels waar een zorgverlener en zorgondernemer aan moeten voldoen, namelijk:

 • Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza)
 • Wet Kwaliteit, klachten en geschillen (Wkkgz)
 • Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz)
 • Wet op de Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG)
 • Wet Zorg en Dwang (Wzd)
 • Wet Verplichte GGz (Wvggz)

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en/of de gemeente houdt toezicht op de kwaliteit van de zorg.

Financiën

Contractering en financiering

Als u bepaald heeft welke zorg u wilt gaan leveren en voor welke cliënten, dan is het van belang u te verdiepen in de financiën. Hoe wordt de zorg die u gaat leveren betaald? De financiering in de zorgsector wordt vanuit verschillende wetten geregeld:

 • Wet Langdurige Zorg (Wlz)
 • Zorgverzekeringswet (Zvw)
 • Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • Jeugdwet

Zorg kan gefinancierd worden door middel van Zorg in Natura (ZIN) of door middel van een Persoonsgebonden Budget (pgb). U kunt als onderaannemer de zorg namens de hoofdaannemer contracteren. 

Declareren/factureren

De zorg die u heeft verleend, moet u declareren. Verleent u zorg vanuit een pgb, dan declareert u deze bij de cliënt (de budgethouder). Momenteel wordt er gewerkt aan het aansluiten van de budgethouders op het PGB Portaal, zodat de digitale administratie veilig, snel en gemakkelijk kan worden uitgevoerd.  

Als u een contract met de gemeente, verzekeraar of het zorgkantoor hebt afgesloten, dan declareert u bij één van deze partijen. Daarvoor heeft u een AGB-code met VECOZO-certificaat nodig. Die kunt u aanvragen bij Vektis. Ook heeft u een NZa-code nodig. Die kunt u aanvragen bij NZa.

Als u als onderaannemer werkt, stuurt u een factuur naar uw hoofdaannemer volgens de afspraken die zijn gemaakt en zijn vastgelegd in een contract.

cao-gehandicaptenzorg

Wilt u meer informatie over starten in de zorg?

Ik wil graag een zorgonderneming starten als:

Voor- en achternaam
E-mailadres
Dagbesteding
Kleinschalig wonen
Beschermd wonen
Verpleeghuiszorg
Thuiszorg
Overige
Ik wil graag starten als:
ZZP’er
Organisatie
Organisatienaam