Overzicht energiecompensatie regelingen

Zorgaanbieders

Geplaatst op: 16 februari 2023

energiecompensatie-regelingen-zorg

Energiecompensatie regelingen zorg

In de afgelopen periode heeft de overheid meer informatie gedeeld over een aantal energiecompensatie regelingen. We zetten deze voor u op een rijtje:

 1. Energiecompensatie voor Wlz-aanbieders (Zorg in Natura)
 2. Energiecompensatie voor pgb-Wlz aanbieders
 3. Tijdelijke Tegemoetkoming Blokverwarming (TTB) – aan te vragen door woonzorghuizen en zelfstandige wooneenheden achter één aansluiting voor hun cliënten.
 4. Tijdelijk Noodfonds Energie en Energietoeslag 2023 – aan te vragen door cliënten zelf
 5. Energiecompensatie voor Wmo- en jeugdzorgaanbieders
 6. Energiecompensatie voor Zvw-aanbieders

1.    Energiecompensatie voor Wlz aanbieders (Zorg in Natura)

Vorige week hebben we u hierover in een nieuwsflits geïnformeerd. Hier leest u welke zorgaanbieders hiervoor in aanmerking komen en wat u daarvoor moet doen.

Bekijk de nieuwsflits van vorige week

2.      Energiecompensatie voor pgb-Wlz aanbieders

pgb-Wlz woonzorgaanbieders

Bij het pgb zijn wonen en zorg gescheiden. Budgethouders betalen zelf de huur, energie en servicekosten. De gestegen energiekosten komen dus ten laste van de budgethouder. Budgethouders kunnen gebruik maken van een aantal andere regelingen van het kabinet, zoals de energietoeslag en tijdelijk noodfonds energie (zie punt 4. ),  de algemene korting van € 190 voor de maanden november en december 2022, het energieplafond en de regeling blokaansluitingen (zie punt 3. ). 

Pgb-zorgaanbieders kunnen daarmee de hogere energiekosten doorbelasten aan budgethouders.

overige pgb-Wlz aanbieders

Verder is in de indexering van de pgb-bedragen 2023 rekening gehouden met de inflatie: Pgb tarieven Wlz 2023 – BVKZ
Doordat de pgb-bedragen met ingang van 2023 zijn verhoogd kunnen zorgaanbieders in overleg met de pgb-houder het tarief aanpassen.

 

3.    Tijdelijke Tegemoetkoming Blokverwarming (TTB)

Bewoners van woonzorghuizen of van zelfstandige woonunits zonder eigen energieaansluiting, kunnen binnenkort rekenen op een tegemoetkoming in de energiekosten voor 2023. In een eerder nieuwsbericht in januari hebben we u hierover geïnformeerd.

Gisteren heeft minister Jetten opnieuw een brief gestuurd aan de Tweede Kamer om hen verder te informeren over de voortgang en invulling van deze regeling. Helaas lukt het niet om de regeling half februari te publiceren, zoals eerder aangekondigd. Waarschijnlijk zal half maart de regeling definitief vastgesteld worden en de aanvraagprocedure zal dan in april open gaan.

Hoofdlijnen van de regeling:

 • Aanvrager: De zorgondernemer is degene die de subsidie aanvraagt voor zijn/haar bewoners.
  Voorwaarde is dat de zorgondernemer degene is die het energiecontract heeft en ook de woonzorgovereenkomsten met de bewoners.
 • Uitzondering: Uitzondering hierop zijn zorgondernemers die een vast contract hebben met hun energieleverancier waarin zij binnen  tarief vallen dat het hele jaar onder het prijsniveau van het prijsplafond zit. Deze zorgaanbieders en hun bewoners worden uitgesloten van de regeling.
 • Peildatum 1 april 2023: Dit betekent dat alle wooneenheden, die na dit moment nog opgeleverd of juist opgeheven worden, niet meer meetellen. Het gaat hierbij om het aantal wooneenheden per 1 april, eventuele leegstand op dat moment telt niet mee.
 • Subsidiebedragen: Deze worden halfjaarlijks vastgesteld op basis van de formule: forfaitair bedrag = gemiddeld energieverbruik x (gemiddelde energieprijs – relevante plafondprijs). Het gemiddelde energieverbruik is vooraf vastgesteld, op basis van gegevens van het CBS. De gemiddelde energieprijs komt voort uit de gegevens die de energieleveranciers aanleveren onder het prijsplafond
 • Verrekening en verdeelsleutel: De aanvrager moet de subsidie doorberekenen aan de bewoners via een verlaging van de in rekening gebrachte of te brengen energiekosten (servicekosten). Deze verrekening moet aansluiten bij de verdeelsleutel die de zorgaanbieder altijd al hanteert. Concreet werkt dit als volgt: de zorgondernemer heeft bijvoorbeeld 12 wooneenheden per 1 april en ontvangt 12 maal hetzelfde bedrag. Vervolgens trekt hij dit volledige bedrag af van de totale energiekosten van de 12 wooneenheden. Vervolgens brengt hij per wooneenheid een bedrag in mindering. Dit kan hetzelfde bedrag zijn dat hij per wooneenheid heeft ontvangen. Maar het kan ook zijn dat de wooneenheden verschillen in energiekosten (bijvoorbeeld omdat er verschil is in m2). Dan verrekent de zorgondernemer de subsidiebedragen op basis van de verdeelsleutel die al bestaat.
 • Verrekening van de gemiste 2 x € 190,- van november en december 2022: Voor zelfstandige eenheden blijft dit bedrag gehandhaafd, voor onzelfstandige eenheden komt dit bedrag uit op 2 x € 80,-. Deze bedragen worden opgeteld bij het totale subsidiebedrag voor elektriciteit. Het ministerie kiest ervoor om deze bedragen niet te laten verrekenen als er sprake is van verhuizing of overlijden na november of december, maar toe te laten vallen aan de nieuwe bewoners. Het wel verrekenen zou zowel teveel praktische als juridisch complexiteit met zich meebrengen.
 • Tegemoetkoming in de kosten voor de zorgaanbieder: Er komt een extra bedrag beschikbaar naast de subsidie. Dit om  de aanvrager tegemoet te komen in de uitvoeringskosten.
 • Communicatie: Het ministerie zorgt ervoor dat de communicatie rondom de regeling verder uitgewerkt wordt en zij starten binnenkort een informatiecampagne.

Wat doet BVKZ?

BVKZ zit aan tafel met het ministerie over deze regeling om zo de belangen van de kleinschalige wooninitiatieven voor het voetlicht te kunnen brengen. Ook zijn we betrokken bij de verdere uitwerking rondom de communicatie van deze regeling. BVKZ heeft, samen met branchegenoten Federatie Landbouw en Zorg, SPOT en De Drie Notenboomen gepleit voor het gebruik van een hoger volume bij de onzelfstandige eenheden. Uit onze cijfers blijkt namelijk dat het verbruik van cliënten in een woonzorglocatie beduidend hoger ligt dan het gemiddelde verbruik dat het CBS heeft berekend. We zullen hier deze week ook aan het ministerie van VWS en de Tweede Kamer opnieuw aandacht voor vragen.

Hebt u vragen of wilt u meedenken? Laat het ons weten via info@bvkz.nl.

Bron: Rijksoverheid 

4.      Tijdelijk Noodfonds Energie en Energietoeslag 2023

Kwetsbare huishoudens met een hoge energierekening kunnen vanaf 7 februari 2023 terecht bij het Tijdelijk Noodfonds Energie. Het Noodfonds betaalt, voor huishoudens die in aanmerking komen voor steun, een deel van de energierekening van oktober 2022 tot en met maart 2023. Huishoudens kunnen de steun van het Noodfonds vanaf nu aanvragen voor de gehele periode. Bekijk de website van Noodfondsenergie voor meer informatie over wie hiervoor in aanmerking komt en hoe deze steun aangevraagd kan worden.

Bron: Rijksoverheid

Onlangs is het wetsvoorstel energietoeslag 2023 gepubliceerd. De verwachte invoering van de wet is juni 2023. De wijze van uitkeren van de energietoeslag sluit aan op de toeslag voor 2022. Zo krijgen gemeenten in 2023 opnieuw de bevoegdheid om een eenmalige energietoeslag toe te kennen aan huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum.

Bron: VNG

5.      Energiecompensatie voor Wmo- en jeugdzorgaanbieders

Deze compensatie is al opgenomen in een extra prijsbijstelling in de voorjaarsnota 2023, waardoor gemeenten de gelegenheid hebben om extra compensatie uit te keren over 2022. In een eerder nieuwsbericht hebben we u hierover geïnformeerd.

De Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) geeft hierover aan de gemeenten aan hoe om te gaan met indexering Jeugdwet en Wmo.

Advies BVKZ

Ons advies is dan ook om met de gemeente(s) hierover in overleg te gaan. Elke gemeente heeft hier eigen beleidsvrijheid in, dus bovenstaande kan niet dwingend worden opgelegd vanuit het ministerie of de VNG.

 

6.      Energiecompensatie voor Zvw-aanbieders

Voor 2023 is er in de budgettaire kaders al rekening gehouden met de prijsstijgingen. Aanbieders kunnen aankloppen bij hun zorgverzekeraar om samen passende financiële afspraken te maken voor 2022 als er voor hen financieel onhoudbare situaties ontstaan.

 

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.