Voortzetting compensatieregelingen Wlz, Zvw, Wmo en Jeugdwet

| Wmo, Jw, PGB, Wlz, Zvw

Geplaatst op: 26 november 2020

In de kamerbrief van 17 november jl. (paragraaf 13, blz.37) geeft de Minister duidelijkheid over voorzetting van de compensatieregelingen in de Wlz, Zvw, Wmo en Jeugdwet.

VWS zal de NZa verzoeken om op zo kort mogelijke termijn de compensatiemaatregelen in de Wlz te verlengen tot 1 januari 2022. Het gaat hierbij om de meerkosten als gevolg van Covid-19, de maatwerkregeling compensatie doorlopende kosten en de maatwerkregeling dagbesteding.

Voor de Wmo en Jeugdwet wordt de geldende meerkostenregeling ook verlengd tot 1 januari 2022. De regeling wordt hiermee gelijk getrokken met de Wlz. De maatregel die eerder in juni jl. is verlengd tot 1 januari 2021 blijft vrijwel ongewijzigd. Voor wat betreft de omzet was de oproep aan gemeenten om op lokaal niveau aandacht te hebben voor de financiële positie van aanbieders. Er wordt maatwerk verwacht als daartoe aanleiding voor is. Er is nog overleg over eventuele aanvullende afspraken.

Over de regelingen in de Zvw wordt op dit moment met ZN/zorgverzekeraars besproken of, waar en hoe regelingen moeten worden verlengd of aangepast.

Ook voor het persoonsgebonden budget (pgb) zijn maatregelen getroffen om de continuïteit van zorg voor budgethouders te borgen. Hierover zijn afspraken gemaakt met VNG en ZN over de regeling in het kader van continuïteit van zorg ten aanzien van het pgb in de Wlz, Jeugdwet en Wmo.

De pgb-regeling houdt in dat de generieke maatregel die tijdens de eerste golf van kracht was (regeling doorbetaling niet-geleverde zorg) opnieuw wordt ingevoerd, maar doorbetaling alleen mogelijk is onder specifieke in de regeling bepaalde voorwaarden. De situaties waarin niet-geleverde zorg wordt doorbetaald is bij besmetting en/of noodzaak tot quarantaine van een budgethouder of diens zorgverlener, waardoor tijdelijk geen zorg kan worden geleverd of waardoor budgethouder niet naar de dagbesteding kan gaan. En de situatie dat de zorg niet conform de geldende richtlijnen kan worden geleverd, zoals bij dagbestedingslocaties. De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1-10-2020 en is geldig tot en met 31-12-2021.

Het voornemen is om ook voor het Zvw-pgb een vergelijkbare regeling te ontwikkelen..

Naast de regeling doorbetaling niet geleverde zorg wordt ook de meerkostenregeling PGB voor de Wlz, de Jeugdwet en de Wmo2015 verlengd naar 31-12-2021

Rol van BVKZ

BVKZ is nauw betrokken bij het opstellen van de maatwerkregeling.

Verwacht wordt dat de Regeling doorbetalen niet geleverd pgb-zorg in verband met Covid-19 komende week wordt gepubliceerd.
We raden wederom alle zorgaanbieders aan om in de administratie zelf goed bij te houden wat de geleverde- en niet-geleverde zorg is! Zoals de regeling nu voor ligt zal er meer aangedrongen gaan worden op bewijsvoering.

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.