Prinsjesdag 2023

Zorgmedewerkers, Zorgaanbieders

Geplaatst op: 28 september 2023

Prinsjesdag

In totaal is er voor volgend jaar € 103,4 miljard beschikbaar voor de zorg. Dat blijkt uit de begroting voor 2024 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De Tweede Kamer heeft de meerderheid van de voorgenomen wetswijzigingen niet controversieel verklaard. Dit betekent dat het demissionaire kabinet door kan gaan met de voorbereidingen van wetgeving. Dat betreft onder meer het afschaffen van het abonnementstarief voor eigen bijdragen in de Wmo en de wetgeving op het gebied van de volkshuisvesting. Het nieuwe kabinet en de nieuwe Tweede Kamer zullen besluiten over de invoering daarvan..

Bezuinigingsmaatregelen ouderenzorg / Wlz geschrapt

Het kabinet heeft besloten om twee eerder aangekondigde maatregelen binnen de Wet langdurige zorg uit het coalitieakkoord voor 2024 niet door te laten gaan:

  • De tariefsverlaging voor de ouderenzorg die samenhangt met de doorontwikkeling van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg (€ 100 miljoen) 
  • De tariefsverlaging voor de hele Wlz die samenhangt met meerjarig contracteren (€ 125 miljoen).

Dit betekent dat de eerder gepubliceerde Wlz-tarieven voor 2024 met 0,5 % worden verhoogd door de Nederlandse Zorgautoriteit. Voor de jaren vanaf 2025 blijven alle geplande bezuinigingen echter ongewijzigd van kracht.  

Jeugdzorg

De Hervormingsagenda Jeugd wordt doorgezet. Dit bevat een groot pakket maatregelen om de jeugdzorg te verbeteren en financieel houdbaar te krijgen. In 2024 wordt in totaal € 1,45 miljard beschikbaar gesteld voor jeugdzorg. Tegelijkertijd zijn met betrokken partijen afspraken gemaakt over maatregelen om de jeugdzorguitgaven in 2024 te verlagen met € 374 miljoen.

De besparing uit het coalitieakkoord op de Hervormingsagenda voor 2024 (100 miljoen euro) is komen te vervallen.

Beschermd wonen

Het wetsvoorstel woonplaatsbeginsel is door de Tweede Kamer controversieel verklaard. Dit betekent dat de behandeling voorlopig stil ligt en dat de invoering van het nieuwe objectieve verdeelmodel voor beschermd wonen, wordt uitgesteld. 

GGZ en Wlz

In de begroting voor 2024 is nog geen rekening gehouden met de resultaten van maatregelen ter beperking van de instroom van cliënten in de GGZ in de Wlz (verduidelijking van instroomcriteria Wlz; monitoren van en interacteren op regiobeelden inzake instroom in de Wlz; langer durende Wmo-beschikkingen). Tegelijkertijd is er ook nog geen sprake van een korting op het macro budgettaire Wlz-kader voor de GGZ. 

Versoepeling BIG-procedure

VWS versoepelt de BIG-procedure. Om te bevorderen dat buitenlandse gediplomeerde zorgverleners sneller kunnen instromen op de arbeidsmarkt wordt vanaf 1 januari 2024 de Algemene Kennis & Vaardigheden toets (AKV-toets) afgeschaft en vervangen door taalcertificaten, die aantonen dat aanvragers de Nederlandse taal beheersen. Deze versoepeling is al jaren onderwerp van gesprek tussen verschillende zorgpartijen.

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.