Geschillencommissie voor conflicten jeugdzorg

Jeugdzorg

Geplaatst op: 8 juli 2021

Er wordt een geschillencommissie jeugd in het leven geroepen voor conflicten tussen jeugdzorgregio’s en aanbieders van zogeheten cruciale jeugdzorg, zoals jeugdbescherming, jeugdreclassering en pleegzorg. Als bemiddeling bij geschillen tijdens het inkoopproces en/of tijdens de looptijd van het contract tot niets leidt, kan het conflict bij de geschillencommissie worden neergelegd.

Het oordeel van de geschillencommissie jeugd is in principe bindend, maar er kan door betrokken partijen worden gekozen voor een zwaarwegend advies. Bij een bindend advies is achteraf alleen een marginale toetsing van het proces door de rechter mogelijk. Bij een zwaarwegend advies blijft de mogelijkheid van inhoudelijke toetsing door de rechter bestaan.

Dit is een van de afspraken die in het convenant ‘Bevorderen Continuïteit Jeugdhulp’ zijn vastgelegd om de continuïteit van de jeugdhulp te bevorderen en dat door onder meer gemeentekoepel VNG en het ministerie van VWS is ondertekend. Onderzocht wordt of de geschillencommissie kan worden verbreed naar andere onderdelen van het sociaal domein.

Die continuïteit is de afgelopen jaren in bepaalde regio’s regelmatig onder druk komen te staan, zoals bij Gecertificeerde Instellingen (GI’s, jeugdbescherming) in Zeeland en recent in Noord-Brabant. Oorzaken zijn niet alleen financiële problemen van jeugdzorgaanbieders, maar ook daling van de instroom of uitstroom of personeelstekorten. Om in de toekomst te voorkomen dat de jeugdhulp aan jeugdigen en hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers (tijdelijk) wegvalt, hebben de convenantpartijen afspraken gemaakt over hoe te komen tot eerlijke tarieven en wat te doen als er problemen dreigen te ontstaan. Het convenant is, naast de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en VWS, donderdag ondertekend door het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Jeugdautoriteit en de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ).

Om als gemeenten en aanbieders ‘het goede gesprek’ te voeren over opbouw en totstandkoming van tarieven, zoals de convenantspartijen het noemen, is een handreiking ‘Inzicht in tarieven’ opgesteld. Die wordt vanaf nu gebruikt door gemeenten en aanbieders, zo is afgesproken. Tijdens dat gesprek moeten aanbieders in ieder geval de opbouw van hun kostprijs inzichtelijk maken. De Jeugdautoriteit houdt in de gaten of het goede gesprek over tarieven wordt gevoerd en of daarbij de afgesproken handreiking wordt gebruikt.

Lees meer: Rijksoverheid

 

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.