BVKZ vraagt passende ondersteuningsmaatregelen voor pgb woonvoorzieningen

Geplaatst op: 10 april 2020

Bij de bekendmaking van de corona en pgb: maatregelingen en wijzigingen op 3 april jl.(zie hier het artikel) heeft BVKZ al aangegeven dat ze niet blij was met deze maatregelen vanuit de optiek van zorgaanbieders. BVKZ heeft geconcludeerd dat de aangekondigde maatregelen veel goeds bieden voor grote groepen mensen en zorgaanbieders actief in de (niet) gecontracteerde zorg maar voor andere financieringsvormen zijn er volgens BVKZ nog tal van tekortkomingen. Voor de meest urgente problemen, die spelen bij door corona getroffen kleinschalige wooninitiatieven voor o.a. kwetsbare ouderen, bieden de genomen maatregelen zelfs bitter weinig steun. De oplossingen via de budgethouder zijn voor deze zorgaanbieders geen werkbare weg indien acuut extra zorg moet worden ingezet. Daarnaast is er geen doorbetaling bij inkomstenderving na het overlijden van budgethouder omdat er dan geen betaaltitel meer is.

BVKZ van mening dat ook de kleinschalige woonvormen deel uit maken van de basisinfrastructuur Wlz en Zvw daar deze groep zorgaanbieders bijna 4.500 cliënten van zorg en ondersteuning voorzien in een kleinschalige woonvorm. Een opvang die ervoor zorgt dat deze cliënten niet naar verpleeghuizen, huisartsen of ziekenhuizen gaan. Plaatsen waar de druk momenteel al enorm is. Toch wordt juist deze groep zorgaanbieders met grote inkomstenderving bedreigd en daarmee zijn zelfs mogelijke faillissementen niet uitgesloten.

In de lijn van de position paper van BVKZ ziet BVKZ een oplossing om deze zorgaanbieders, zoals bij de ongecontracteerde zorg in Zvw is gebeurd, voor een korte periode een contract met de zorgkantoren te laten afsluiten om hiermee aan de ene kant zekerheid te bieden aan cliënten / bewoners en zorginstellingen en aan de andere kant financiers het comfort te bieden van de gewenste transparantie en continuïteit van zorg. Op deze wijze wordt de druk op de PGB houder verlaagd en kunnen tegen beperkte administratieve lasten de zorg en ondersteuning doorlopen. Niet alleen voor nu maar zeker ook voor de toekomst.

Om de zorgen van BVKZ en ook de oplossingsrichting nadrukkelijk onder de aandacht te brengen van het ministerie van VWS heeft BVKZ een brief gestuurd waarin bovenstaande nader wordt uitgewerkt.

Naast de overduidelijke tekortkoming in het bieden van oplossingen voor de schrijnende en urgente problematiek die zich voordoet bij een corona-uitbraak in woonvoorzieningen voor ouderen en gehandicapten, en in iets mindere mate bij voorzieningen voor beschermd wonen, ziet BVKZ nog enkele kwetsbare elementen in de diverse maatregelen die zijn genomen de afgelopen tijd. De drie voornaamste daarvan zijn:

  • Het risico dat een deel van de gemeenten zich ondanks alles toch niets gelegen zal laten liggen aan de afspraken tussen het ministerie van VWS en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Daarom houden wij de lijnen met deze organisaties erg kort en wordt ieder signaal doorgegeven over gemeenten die weigeren om gecontracteerde aanbieders in de WMO en de Jeugdwet door te betalen wanneer zorg en ondersteuning niet, of anders dan gebruikelijk, kan worden geleverd vanwege corona. Daarbij is het essentieel dat wij deze signalen van u door krijgen. Tezamen vormt u onze ogen en oren in alle gemeenten. Meldt eventuele problemen dus bij BVKZ. Wij geven het door en monitoren de opvolging door VWS en VNG.
  • Het risico dat een deel van de PGB budgethouders zich ondanks alles toch niets gelegen zal laten liggen aan de afspraken tussen het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. BVKZ heeft zich vanaf het begin van de coronacrisis hard gemaakt voor garanties vanuit de overheid aan zorgaanbieders over financiering van extra inzet van zorg en materialen en compensatie voor inkomstenderving door vraaguitval vanwege PGB. Voor leden met een contract met gemeente of zorgkantoor is het inmiddels gelukt om zulke garanties te verkrijgen, maar voor leden die werken voor PGB budgethouders is dat vooralsnog maar half gelukt. De overheid en de financiers hebben weliswaar garanties afgegeven op de gebieden die wij gevraagd hebben, maar geven die niet af aan zorgaanbieders maar aan budgethouders. De budgethouder krijgen extra ruimte waarmee zij de beloften van de minister aan u, pgb gefinancierde BVKZ-leden, moeten gaan nakomen. Als ieder budgethouder dat daadwerkelijk gaat doen, is dat een prima werkende oplossing. Wij zijn er echter niet gerust op en zullen ook deze uitwerking van het besluit nauwlettend volgen en ingrijpen als de gegevens die wij van u krijgen er op zouden wijzen dat budgethouders de gevraagde rol niet spelen.
  • Er is nog geen uitgewerkte oplossing gepresenteerd voor het doorbetalen van onderaannemers bij vraaguitval door corona

Al met al zijn we nu dichter bij oplossingen die voor leden van de BVKZ van essentieel belang zijn voor de continuïteit van zorg, maar zeker ook voor de continuïteit van de zorgorganisatie zelf. Toch zijn we op een aantal belangrijke terreinen zeker nog niet waar we willen zijn…..waar we moeten zijn. Met uw hulp en gevoed met uw praktijkervaringen en observaties, blijven wij ons ook de komende tijd met volle moed en overtuiging inzetten voor betere oplossingen voor u.

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.