Aanpak niet-integere zorgaanbieders

Zorgmedewerkers

Geplaatst op: 7 juli 2022

Aanpak niet-integere zorgaanbieders

aanpak-niet-integere-zorgaanbiedersVorige week stuurde minister Helder de Tweede Kamer een brief over de aanpak van fraude in de zorgsector en daarmee de aanpak van niet-integere zorgaanbieders. Ze geeft in deze brief de dilemma’s aan die hierbij spelen: er is de wens voor toegankelijke zorg, een aantrekkelijke arbeidsmarkt en het goedwillende zorgaanbieders niet te moeilijk te maken om te starten. Dat verhoudt zich niet tot het realiseren van maximaal fraudebestendige wet- en regelgeving en het verhogen van bijbehorende administratieve lasten. Controle, toezicht en handhaving moet goed georganiseerd worden en tegelijkertijd blijven waken voor hogere regeldruk.

Hieronder de belangrijkste punten van haar voorgestelde aanpak:

Maximaal gebruik maken van bestaande wet- en regelgeving

  • In het land zijn gemeenten actief bezig om niet-integere zorgaanbieders op te sporen. De minister wil deze goede voorbeelden doorontwikkelen en stelt geld beschikbaar om proeftuinen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten te ondersteunen.
  • Het project ‘zicht op zorgaanbieders’ verzamelt alle openbare data van zorgaanbieders over de domeinen heen. In het dashboard dat is ontwikkeld, is nog geen data over Wmo-aanbieders opgenomen. De minister heeft aan de Nza gevraagd om dit te gaan realiseren.

Afspraken voor meer effectiviteit van de zorgbestrijding

De minister gaat of is al aan de slag met de vier aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer:

  • Houd toezicht op de naleving van de verantwoordelijkheden en afspraken over inzet en prestaties van de organisaties die rechtstreeks onder uw ministeriële verantwoordelijkheid vallen (IGJ en NZa) of als opdrachtnemer voor u werken (Nederlandse Arbeidsinspectie). Stuur direct bij als afspraken niet worden nagekomen.
  • Maak sluitende afspraken met de minister van Financiën en de minister van Justitie en Veiligheid over de beschikbare inzet en de na te streven prestaties van Belastingdienst en FIOD respectievelijk het Openbaar Ministerie.
  • Zorg ervoor dat de partijen in de uitvoering expliciet afspreken wie bij sterke signalen van fraude de regie op de opvolging neemt, zodat ze sneller en waar nodig samen in actie komen om fraude aan te tonen en in te grijpen.
  • Zorg dat de partijen in de uitvoering alle mogelijkheden benutten die hun binnen de bestaande wettelijke kaders ter beschikking staan

Toezichthouders en zorginkopers beter in staat stellen hun werk te doen

  •  Wmo-toezicht: de staatssecretaris is, samen met gemeenten, GGD en IGJ, bezig om dit verder uit te werken. Kort na de zomer komt hier meer informatie over.
  • Beperkingen in de noodzakelijke gegevensuitwisseling tussen instanties moeten zo snel mogelijk opgeheven worden, hiervoor zijn wetsvoorstellen in voorbereiding, zoals bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg (Wbsrz).

Wetsvoorstel integere bedrijfsvoering (Wibz)

  • Het beter borgen van de integere bedrijfsvoering van zorgaanbieders door het aanscherpen van de publiekrechtelijke randvoorwaarden aan de bedrijfsvoering.
  • Het externe toezicht voorzien van extra handvatten om zorgaanbieders aan te spreken op hun verantwoordelijkheid voor een integere bedrijfsvoering. Bij twijfels over tegenstrijdige belangen of excessieve winstuitkering door zorgorganisaties moet het externe toezicht in de toekomst sneller en voortvarender kunnen optreden en bestuurders die met de verkeerde intenties aan de slag willen binnen de zorg moeten beter kunnen worden geweerd.

Bekijk de Infographic – Integer zorg verlenen

Bron: Rijksoverheid

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.