Wet op gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wgbsn-z)

Laatste update: 9 januari 2023

De Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg (Wgbsn-z) is een Nederlandse wet die een uitbreiding is van de Wet algemene bepalingen Burgerservicenummer (Wabb). Deze wet regelt het gebruik van het Burgerservicenummer (BSN) in de (medische) zorg.

Bij een eerste bezoek/contact, stelt de zorgaanbieder de identiteit van de zorgvrager vast op basis van een legitimatiebewijs of Wettelijk Identificatie Document (WID: rijbewijs/paspoort/identiteitskaart). De zorgaanbieder neemt aard en nummer van dat document in het cliëntdossier op. Op basis van de gegevens uit het document kan bij de GBA het BSN worden opgevraagd en vastgelegd. Het BSN is een aanvulling op een cliëntnummer.

Het BSN is geen bijzonder persoonsgegeven onder de AVG, zoals onder de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) wel het geval was. De AVG is immers op Europees niveau vastgesteld, terwijl dit identificatienummer typisch Nederlands is. Toch is er feitelijk niks veranderd met de nieuwe privacywet. De AVG bepaalt namelijk dat de lidstaten zelf voorwaarden mogen stellen aan het verwerken van een nationaal identificatienummer.

In Nederland heeft de Uitvoeringswet AVG (UAVG) dat ingevuld door het BSN een hoog beschermingsniveau te geven. Kijk voor meer informatie over de AVG en bijbehorende documenten op het Kennisplein.

Met de UZI-pas kunt u via de elektronische weg veilig en betrouwbaar medische gegevens uitwisselen. U kunt het Burgerservicenummer (BSN) van opgenomen cliënten vastleggen en opvragen. Dit werkt via de BSN-diensten van de Sectorale Berichten Voorziening in de Zorg (SBV-Z). Ook ondersteunen deze diensten zorgaanbieders bij het vaststellen van de identificatie van de patiënt. De UZI-pas geeft als identificatie- en authenticatiemiddel toegang tot deze diensten.

ALLEEN VOOR BVKZ LEDENUitroepteken BVKZ Kennisplein, Academie en Shop
Alleen BVKZ leden hebben toegang tot onze kennisdocumentatie, e-learnings en digitale kennisbijeenkomsten. Wilt u ook toegang? Word dan lid van BVKZ.