Clientdossiers/zorgplan

Laatste update: 7 februari 2022

Een zorgverlener gaat een werkrelatie aan met de cliënt. Deze relatie is wettelijk geregeld. Reden hiervoor is de kwetsbare positie waarin de zorgvrager, dus cliënt, zich bevindt. Aan het bed, of thuis tijdens de begeleiding is sprake van een intermenselijke relatie met als doel de cliënt te ondersteunen, verzorgen of begeleiden.
Daarvoor wordt de zorgverlener betaald. Om deze financiering te verantwoorden moet de zorgverlener vastleggen wat deze heeft gedaan, waarom en op welke manier de zorgverlener tot verantwoorde keuzes komt, en hoe de zorgverlener deze heeft besproken met de cliënt of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger. Daarvoor zijn niet-medische- en medische gegevens nodig.

Een kort overzicht van de belangrijkste wetten

  1. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de Nederlandse implementatie van Europese regelgeving (de General Data Protection Regulation, oftewel de GDPR). In deze wet is bepaald onder welke voorwaarden gegevens over personen mogen worden verzameld. Cliënt- en zorggegevens die worden vastgelegd in het dossier vallen onder deze wet.
  2. Wet kwaliteit, klachten en geschillen (Wkkgz). Volgens deze wet moeten zorginstellingen verantwoorde zorg leveren. Om verantwoording af te kunnen leggen moet het zorgdossier voldoen aan het beleid van de zorginstelling, opgesteld volgens deze wet.
  3. Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO). Deze wet is van toepassing op medische handelingen en de vastlegging hiervan in het dossier .
  4. Wet Zorg en Dwang (Wzd). Per 1-1-2020 komt de Wet BOPZ te vervallen. De WzD en de WvGGZ vervangen de Wet BOPZ. De Wet Zorg en Dwang beschrijft de bepalingen voor psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten. De opsplitsing van de Wet BOPZ is nodig om de rechtsbescherming van de kwetsbare cliënten te vergroten. De belangen en kenmerken van verstandelijk beperkte mensen, mensen met b.v. dementie en psychiatrische patiënten verschillen wezenlijk.
  5. Wet van Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz) biedt handvatten om meer ambulant en preventief hulp te bieden aan mensen met geestelijke problemen die niet vrijwillig in zorg gaan.

Daarnaast zijn er nog diverse wetten die financiering regelen, zoals de Wet Langdurige Zorg (Wlz), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de JeugdWet (JW). Als er registratie plaatsvindt in het dossier zullen de gegevens moeten voldoen aan de wettelijke specificaties om zorg te kunnen declareren.

In de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn de rechten en plichten van hulpverleners en patiënten vastgelegd. Naast de WGBO komen ook in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de Wet Zorg en dwang (Wzd), Wet verplichte ggz (Wvggz), per 1-1-2020 en de Wet op de Jeugdzorg, bepalingen voor die betrekking hebben op medische gegevens.
Vanuit deze regelgeving heeft de zorgverlener de plicht, om een apart dossier van elke cliënt bij te houden. Een dossier is het geheel aan gegevens dat de zorgverlener over een cliënt bijhoudt. Welke gegevens precies in het dossier moeten worden opgenomen, verschilt per behandeling en per medische beroepsgroep.

In onderstaande instructie, documenten en links vindt u meer informatie over cliëntdossiers. Daarnaast wordt een handreiking beschikbaar gesteld met meer informatie over zorgplannen. Deze maken onderdeel uit van het cliëntdossier.

Meer informatie over 'Clientdossiers/zorgplan'

Alleen voor BVKZ leden
Gesloten

Instructies

Gesloten

Documenten

Gesloten

Links

Uitroepteken Tip de redactie
Heb je een bijdrage voor de kennisbank? We ontvangen deze graag via info@bvkz.nl.