Clientdossiers/zorgplan

Laatste update: 24 februari 2023

Zorgplan

zorgplanEen zorgverlener gaat een werkrelatie aan met de cliënt. Deze relatie is wettelijk geregeld. Reden hiervoor is de kwetsbare positie waarin de zorgvrager, dus cliënt, zich bevindt. Aan het bed, of thuis tijdens de begeleiding is sprake van een intermenselijke relatie met als doel de cliënt te ondersteunen, verzorgen of begeleiden.

Daarvoor wordt de zorgverlener betaald. Om deze financiering te verantwoorden moet de zorgverlener vastleggen wat deze heeft gedaan, waarom en op welke manier de zorgverlener tot verantwoorde keuzes komt en hoe de zorgverlener deze heeft besproken met de cliënt of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger. Als er registratie plaatsvindt in het dossier moeten de gegevens voldoen aan de wettelijke specificaties om zorg te kunnen declareren.

Wetten die betrekking hebben op de medische gegevens

  1. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de Nederlandse implementatie van Europese regelgeving (de General Data Protection Regulation, oftewel de GDPR). In deze wet is bepaald onder welke voorwaarden gegevens over personen mogen worden verzameld. Cliënt- en zorggegevens die worden vastgelegd in het dossier vallen onder deze wet.
  2. Wet kwaliteit, klachten en geschillen (Wkkgz). Volgens deze wet moeten zorginstellingen verantwoorde zorg leveren. Om verantwoording af te kunnen leggen moet het zorgdossier voldoen aan het beleid van de zorginstelling, opgesteld volgens deze wet.
  3. Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO). Deze wet is van toepassing op medische handelingen en de vastlegging hiervan in het dossier .
  4. Wet Zorg en Dwang (Wzd). Per 1-1-2020 komt de Wet BOPZ te vervallen. De WzD en de WvGGZ vervangen de Wet BOPZ. De Wet Zorg en Dwang beschrijft de bepalingen voor psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten. De opsplitsing van de Wet BOPZ is nodig om de rechtsbescherming van de kwetsbare cliënten te vergroten. De belangen en kenmerken van verstandelijk beperkte mensen, mensen met b.v. dementie en psychiatrische patiënten verschillen wezenlijk.
  5. Wet van Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz) biedt handvatten om meer ambulant en preventief hulp te bieden aan mensen met geestelijke problemen die niet vrijwillig in zorg gaan.

Vanuit deze regelgeving heeft de zorgverlener de plicht, om een apart dossier van elke cliënt bij te houden. Een dossier is het geheel aan gegevens dat de zorgverlener over een cliënt bijhoudt. Welke gegevens precies in het dossier moeten worden opgenomen, verschilt per behandeling en per medische beroepsgroep.


SAMENWERKING ZILLIZ – SPECIAAL VOOR BVKZ LEDEN

BVKZ werkt samen met de ZilliZ. Als lid van BVKZ kunt u tegen een gereduceerd tarief gebruikmaken van het elektronisch cliëntdossier van ZilliZ dat speciaal is ontwikkeld voor kleinschalige zorgaanbieders. 

Samenwerking ZilliZ – Alleen voor BVKZ leden


BVKZ ACADEMIE – VOOR BVKZ LEDEN

Als lid van BVKZ heeft u toegang tot de BVKZ Academie. De BVKZ Acdemie geeft u toegang tot kennisbijeenkomsten uit het verleden en u kunt de presentatie en de opname in alle rust terugkijken.

In het verleden heeft BVKZ kennisbijeenkomsten georganiseerd met ZilliZ, een elektronisch clientendossier. Klik op het logo van de BVKZ Academie om in te loggen en de kennisbijeenkomsten te bekijken.

 

ALLEEN VOOR BVKZ LEDENUitroepteken BVKZ Kennisplein, Academie en Shop
Alleen BVKZ leden hebben toegang tot onze kennisdocumentatie, e-learnings en digitale kennisbijeenkomsten. Wilt u ook toegang? Word dan lid van BVKZ.