Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

Laatste update: 9 januari 2023

De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) legt de rechten en plichten vast van cliënten en hulpverleners rondom een behandelingsovereenkomst. Het doel van de WGBO is de positie van de cliënt ten opzichte van zijn hulpverlener te versterken. Dit is van belang omdat de cliënt in zekere mate afhankelijk is van de hulpverlener.

In de WGBO wordt de relatie tussen hulpverlener en cliënt geregeld. Wanneer een hulpverlener een cliënt onderzoekt of behandelt, is sprake van een geneeskundige behandelingsovereenkomst. De hulpverlener is de persoon die in de uitoefening van een geneeskundig beroep handelingen verricht op het gebied van de geneeskunst. De hulpverlener is bijvoorbeeld een arts, een fysiotherapeut of een psychiater. Volgens de WGBO kan deze hulpverlener ook een zorgmedewerker zijn.

De WGBO is in beginsel alleen van toepassing op handelingen die liggen op het terrein van de geneeskunst. Dit zijn alle verrichtingen die rechtstreeks betrekking hebben op genezing van ziekte, de beoordeling van iemands gezondheidstoestand of de preventie van ziekte. De WGBO geldt ook voor alle zorg die daarmee samenhangt: verpleging, verzorging en nazorg. Let op: dit geldt dus ook voor zorg vanuit de thuiszorg en zorg in een verpleeghuis.

De hulpverlener is of een zelfstandig gevestigd beroepsbeoefenaar (verpleegkundige) of de instelling waar de verpleegkundige in dienst is.

De WGBO is van dwingend recht, dat wil zeggen dat hulpverleners en patiënten onderling geen afspraken kunnen maken die in strijd zijn met de WGBO. Hulpverleners zullen dan ook moeten voldoen aan onderstaande rechten van de patiënt.

  • De cliënt heeft recht op informatie in begrijpelijke taal over zijn gezondheidstoestand, het onderzoek, de behandeling, de gevolgen en de risico’s van de behandeling en over eventuele alternatieve behandelingen.
  • Elke cliënt heeft recht op een dossier. De hulpverlener houdt een dossier bij van de cliënt.
  • De WGBO regelt dat een cliënt recht heeft om zijn dossier te bekijken.
  • Ten aanzien van het dossier geldt een strikte geheimhoudingsplicht. Alleen de cliënt zelf, degenen aan wie hij toestemming geeft en de personen die direct bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst betrokken zijn, mogen het dossier inzien.
  • Een cliënt kan vragen om een kopie van zijn dossier.
  • De cliënt moet toestemming geven voordat een verrichting, als onderdeel van een behandelingsovereenkomst, kan worden uitgevoerd.

De WGBO is onderdeel van het overeenkomstenrecht. Dit betekent dat zowel de cliënt als de hulpverlener de gemaakte afspraken moet nakomen.

ALLEEN VOOR BVKZ LEDENUitroepteken BVKZ Kennisplein, Academie en Shop
Alleen BVKZ leden hebben toegang tot onze kennisdocumentatie, e-learnings en digitale kennisbijeenkomsten. Wilt u ook toegang? Word dan lid van BVKZ.