Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Laatste update: 11 augustus 2021

In de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is door de overheid vastgelegd wat goede zorg inhoudt met als doel hier openheid over te geven en te leren van eventuele fouten, klachten en andere incidenten in de zorg. De overheid vindt het namelijk belangrijk dat iedereen goede zorg ontvangt. De wet is tussen 1 januari 2016 en 1 januari 2017 gefaseerd ingevoerd kent bepalingen die zien op kwaliteit en veiligheid in de zorg. Voor de zorgaanbieder brengt dit verschillende verplichtingen met zich mee.

Kwaliteit van leven en een goede gezondheid is waardevol, maar helaas niet altijd vanzelfsprekend. Daarom vindt de overheid het belangrijk, mocht iemand op zorg aangewezen zijn, dat deze zorg van goede en veilige kwaliteit is.

Met de invoering van de Wkkgz moet de zorgaanbieder aan nieuwe kwaliteitsregels voldoen. De basis van de wet is gelegen in het feit dat de zorgaanbieder goede en veilige zorg moet leveren. Ook geeft de Wkkgz aan waar de zorgaanbieder aan moet voldoen op het moment dat een cliënt een klacht heeft over de geleverde zorg.

Zorgaanbieders die zorg leveren als omschreven in de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw) moeten zich houden aan de regels uit de Wkkgz. PGB-zorg vanuit de Zvw of Wlz valt ook onder de wet. Daarnaast dienen solistisch werkende zorgaanbieders (ZZp-ers), privé- of particuliere klinieken aan de verplichtingen uit de wet te voldoen. De Wkkgz geldt niet voor ondersteuning uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en jeugdhulp (Jeugdwet).

Op zorgaanbieders rust de plicht om goede zorg te verlenen. Dit betekent dat zorg in ieder geval veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht moet zijn. Hierbij is het belangrijk dat dat zorgaanbieder voldoende kwalitatief personeel heeft en de juiste middelen in zet tijdens de zorg. De volgende verplichtingen binnen de Wkkgz zijn voorgeschreven:

 • Periodieke reflectie op resultaten, klachten en incidenten en doorvoeren van verbeteringen.
 • Vergewis-plicht
 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
 • Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Veilig incidenten melden (VIM)
 • Informatieplicht
 • Meldplicht calamiteiten
 • Meldplicht ontslag wegens ernstig disfunctioneren
 • Meldplicht geweld in de zorgrelatie
 • Klachtenregeling
 • Geschilleninstantie
 • Handelen volgens kwaliteitskaders

Naast deze corrigerende maatregelen heeft de IGJ ook bestuursrechtelijke handhavingsmaatregelen tot haar beschikking. Deze worden voornamelijk ingezet wanneer er sprake is van een hoge risicosituatie. Hierbij moet men denken aan maatregelen die toezien op bijvoorbeeld sluiting van een afdeling of instelling, het intrekken van een vergunning. Het opleggen van bijvoorbeeld een bestuurlijke boete, bestuursdwang en een last onder dwangsom behoort eveneens tot de mogelijkheden.

 

Meer informatie over 'Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)'

Alleen voor BVKZ leden
Gesloten

Instructies

Gesloten

Documenten

Gesloten

Links

Uitroepteken Tip de redactie
Heb je een bijdrage voor de kennisbank? We ontvangen deze graag via info@bvkz.nl.