Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Laatste update: 9 januari 2023

Per beroepsgroep zijn kwaliteitskaders opgesteld. Het kwaliteitskader beschrijft gangbare kwaliteitseisen en gaat in op de onderlinge samenhang en maakt duidelijk wat de eigen beroepsgroep verwacht op het terrein van kwaliteitsbevordering en het afleggen van verantwoording.

In het kwaliteitskader staat beschreven wat wordt verstaan onder goede zorg binnen de verpleeghuissector. Het kwaliteitskader is opgenomen in het Register van het Zorginstituut en vormt daarmee een wettelijke basis voor kwaliteit van de verpleeghuiszorg.

In het kwaliteitskader wordt beschreven wat cliënten en naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Daarnaast worden concrete eisen en opdrachten aan de sector gegeven om de komende jaren verder te ontwikkelen en te blijven investeren in het lerend vermogen. Ten slotte vormt het kwaliteitskader het kader voor extern toezicht en voor inkoop en contractering van zorg.

Het kwaliteitskader is van toepassing op aanbieders van verpleeghuiszorg. Het uitgangspunt van het kwaliteitskader is dat verpleeghuiszorg zich richt op de Wlz geïndiceerde cliënten binnen de sector Verpleging en Verzorging. Onder verpleeghuiszorg wordt verstaan: continue, langdurige, systematische en multidisciplinaire zorg voor ouderen en chronisch zieken. Het gaat om een integraal aanbod van verpleging, verzorging, behandeling, begeleiding, welzijn en wonen.

Het kwaliteitskader gaat over de zorg en ondersteuning van cliënten met een ZZP ­indicatie  4 t/m 9, die 24 uur aangewezen zijn op Wlz zorg en ondersteuning. Het kwaliteitskader is ook van toepassing op cliënten die kiezen om met een persoonsgebonden budget (PGB) in groepsverband zorg te krijgen.

In de praktijk blijkt dat er steeds meer verpleeghuiszorg geleverd wordt in de directe woonomgeving van cliënten waarbij ook zorgverleners zoals specialisten ouderengeneeskunde in consult worden gevraagd. Op deze vormen van (consultatieve) verpleeghuiszorg (zoals Volledig Pakket Thuis (VPT), Modulair Pakket Thuis (MPT) zijn delen van het kwaliteitskader toepasbaar. Voor de langdurige zorg thuis is een addendum langdurige zorg thuis met Wlz-indicatie opgesteld: immers, ook buiten de muren van zorgorganisaties moet het zorgaanbod kwalitatief goed zijn.

 

ALLEEN VOOR BVKZ LEDENUitroepteken BVKZ Kennisplein, Academie en Shop
Alleen BVKZ leden hebben toegang tot onze kennisdocumentatie, e-learnings en digitale kennisbijeenkomsten. Wilt u ook toegang? Word dan lid van BVKZ.