Kwaliteitskader Palliatieve zorg

Laatste update: 9 januari 2023

Zorg in de laatste levensfase noemt men palliatieve zorg. De zorg is bedoeld om de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden in de laatste maanden van het leven, en om de naasten te ondersteunen. Palliatieve zorg is mogelijk voor jeugd en voor volwassenen.

Palliatieve zorg is zorg die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard. Gedurende het beloop van de ziekte of kwetsbaarheid heeft palliatieve zorg oog voor het behoud van autonomie, toegang tot informatie en keuzemogelijkheden.

Palliatieve zorg heeft de volgende kenmerken:

 • de zorg kan gelijktijdig met ziektegerichte behandeling verleend worden;
 • generalistische zorgverleners en waar nodig specialistische zorgverleners en vrijwilligers werken samen als een interdisciplinair team in nauwe samenwerking met de patiënt en diens naasten en stemmen de behandeling af op door de patiënt gestelde waarden, wensen en behoeften;
 • de centrale zorgverlener coördineert de zorg ten behoeve van de continuïteit;
 • de wensen van de patiënt en diens naasten omtrent waardigheid worden gedurende het beloop van de ziekte of kwetsbaarheid, tijdens het stervensproces en na de dood erkend en gesteund.

Palliatieve zorg bestaat uit:

 • Verzorgen en verplegen
 • Symptomen bestrijden
 • Aandacht voor psychische en sociale problemen
 • Zingeving en spiritualiteit
 • Ondersteuning bij het afronden van het leven en bij het afscheid nemen
 • Waken
 • Naasten helpen bij de zorg en het rouwproces

Terminale zorg is een onderdeel van palliatieve zorg. Het gaat dan om zorg aan mensen die echt op sterven liggen. Terminale zorg duurt hooguit een maand of 3. Palliatieve zorg wordt ingezet wanneer de patiënt te horen krijgt dat de laatste fase is ingegaan. Palliatieve zorg kan maanden of jaren duren, afhankelijk van de ondersteunende medische behandeling.

De zorg kan plaatsvinden in ziekenhuizen, Hospices maar ook thuis (ambulant). Verschillende zorgorganisaties hebben een kwaliteitskader opgesteld voor palliatieve zorg. In het kader staat beschreven waar goede palliatieve zorg aan moet voldoen.

Het kader kent 7 domeinen van waaruit de kwaliteit beschreven, getoetst en geëvalueerd kan worden (. Voor meer informatie zie de handreiking palliatieve zorg.

Wat betekent het kwaliteitskader voor de zorgaanbieder?

De zorgaanbieder kent de standaarden die gelden binnen het kwaliteitskader. Het kwaliteitskader vormt de richtlijn waarop de aanbieder het kwaliteitsbeleid vormgeeft en het kwaliteitscyclus hanteert.

ALLEEN VOOR BVKZ LEDENUitroepteken BVKZ Kennisplein, Academie en Shop
Alleen BVKZ leden hebben toegang tot onze kennisdocumentatie, e-learnings en digitale kennisbijeenkomsten. Wilt u ook toegang? Word dan lid van BVKZ.