Governance Code

Laatste update: 9 januari 2023

In 2017 is de Governance Code Zorg in werking getreden. Een initiatief van de brancheorganisaties verenigd in Brancheorganisatie Zorg (BoZ). 

De Governancecode Zorg 2022 heeft als doel de sector een instrument te bieden om de governance zo in te richten, dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, het realiseren van haar maatschappelijke doelstelling en daarmee aan het maatschappelijk vertrouwen. De code moet aanzetten tot reflectie op en het gesprek over het functioneren van bestuurders en toezichthouders en hun onderlinge verhouding.

Wat staat in de code?

De code bestaat uit 7 principes:

  1. De maatschappelijke doelstelling en legitimatie van de zorgorganisatie is het bieden van goede zorg aan cliënten.
  2. De raad van bestuur en raad van toezicht hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van de zorgorganisatie.
  3. De zorgorganisatie schept randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden.
  4. De raad van bestuur en raad van toezicht zijn ieder vanuit hun eigen rol verantwoordelijk voor de governance van de zorgorganisatie.
  5. De raad van bestuur bestuurt de zorgorganisatie gericht op haar maatschappelijke doelstelling.
  6. De raad van toezicht houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie.
  7. De raad van bestuur en raad van toezicht ontwikkelen permanent hun professionaliteit en deskundigheid.

De principes zijn uitgewerkt in bepalingen of gedragsregels die de concrete toepassing van het principe beschrijven. Met deze uitwerking wordt duidelijk op welke wijze het bestuur bijdraagt aan een goede, berouwbare en open bedrijfscultuur.

Wat betekent dit voor kleinschalige zorgaanbieders?

Voor kleine organisaties waar minder dan vijftig medewerkers in dienstverband werkzaam zijn of als ZZp-er zorg verlenen, is bepaald dat zij de principes en praktische bepalingen uit de code zo veel mogelijk bij de inrichting van hun governance moeten hanteren.

Deze organisaties hoeven de code niet integraal toe te passen ‘gezien hun specifieke aard, omvang en diversiteit en het veelal ontbreken van een verplicht voorgeschreven toezichthoudend orgaan en/of formeel medezeggenschapsorgaan’. Zij kunnen volstaan met toepassing van principe 1 (de maatschappelijke doelstelling en legitimatie zijn het bieden van goede zorg aan cliënten) en, voor zover relevant, principe 2 (de raad van bestuur en raad van toezicht hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van de zorgorganisatie).

ALLEEN VOOR BVKZ LEDENUitroepteken BVKZ Kennisplein, Academie en Shop
Alleen BVKZ leden hebben toegang tot onze kennisdocumentatie, e-learnings en digitale kennisbijeenkomsten. Wilt u ook toegang? Word dan lid van BVKZ.