WBTR en BVKZ

Geplaatst op: 16 september 2021

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is bedoeld om wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, misbruik van positie en andere ongewenste activiteiten binnen besturen te voorkomen. Per 1 juli 2021 is de WBTR van kracht. Alle verenigingen, stichtingen en coöperaties moeten per die datum aan deze wet voldoen. Het is belangrijk om uit te zoeken aan welke voorwaarden er voldaan moet worden en hoe deze gerealiseerd moeten worden. BVKZ is een vereniging en heeft ook stil moeten staan bij de implementatie van deze wet en eventuele gevolgen.

Wat staat er in de WBTR?

Met deze wet komt er voor verenigingen, stichtingen en coöperaties meer duidelijkheid over:

  • De uitgangspunten die bestuurders en commissarissen bij de vervulling van hun taak in acht moeten nemen;
  • De positie van bestuurders en commissarissen met een tegenstrijdig belang;
  • De regels over hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen ook bij faillissement. En, wordt de regeling voor ontslag van een stichtingsbestuurder door de rechter verduidelijkt.

Het kan zijn dat hiervoor statuten gewijzigd moeten worden, maar het is net zo belangrijk dat bestuurders geïnformeerd worden over, en op de hoogte zijn van, de gewenste professionalisering. De WBTR vraagt meer dan alleen het aanpassen van de statuten. Het is ook bedoeld om de kwaliteit van besturen te verbeteren.

WBTR en BVKZ

Daar ook BVKZ dus onder de nieuwe wetgeving valt, is de opdracht gegeven een statutaire controle uit te voeren. Uit deze controle kwamen op basis van de huidige statuten een aantal conclusies en een aanbeveling naar voren.

  • Aangaande het bestuur en de verdeling van de stemmen tussen de bestuursleden kan de huidige regeling na invoering van de WBTR in stand worden gehouden;
  • Met betrekking tot de tegenstrijdig belang regeling staat in de statuten in art. 12 de ‘oude’ regeling beschreven. Een (mogelijk) tegenstrijdig belang doet zich voor indien een bestuurder rechtstreeks wederpartij is van de vereniging of indien de bestuurder in een bijzondere verhouding staat tot de vereniging. Waar de ‘oude’ regeling ziet op onthouding van vertegenwoordiging, ziet de ‘nieuwe’ regeling op de bestuursvergadering. De betreffende bestuurder mag onder de nieuwe regeling niet deelnemen aan de vergadering maar mag de vereniging vervolgens wel vertegenwoordigen. Art. 12 van de statuten, waarin is bepaald dat de bestuurders gezamenlijk de vereniging mogen vertegenwoordigen, is daarom ook van toepassing indien er sprake is een tegenstrijdig belang. De statuten hoeven hierop niet meteen te worden aangepast daar de wet prevaleert boven de statuten waardoor een statutenwijziging ten aanzien van dit onderwerp niet meteen noodzakelijk is. Het idee van het bestuur van BVKZ is om toch een aanpassing door te voeren in de vergadering van december 2021;
  • Door de inwerkingtreding van de WBTR bestaat de wettelijke grondslag voor het instellen van een raad van commissarissen of one-tier board. Hierdoor worden de taken en verantwoordelijkheden van de commissarissen wettelijk afgebakend. Binnen BVKZ bestaat er momenteel geen behoefte om het huidige bestuursmodel aan te passen. De huidige structuur, waarin het bestuur onder andere het beleid bepaalt (zie hiervoor art. 10 lid 1) en de directie onder andere belast is met de uitvoering van dit beleid (zie hiervoor art. 11 lid 1) volstaat. De statuten beschrijven in art. 10 en 11 goed en nauwkeurig welke taken aan welk orgaan toekomen. Daarnaast worden de taken en bevoegdheden op grond van art. 11 lid 2 in een directiestatuut door het bestuur bepaald. Het advies is om de statuten en het directiestatuut nauwkeurig te volgen en de bestuurs- en directietaken strikt gescheiden te houden;
  • Aangaande de ontstentenis- en beletregeling. Dit speelt indien één of meerdere bestuurders tijdelijk of definitief niet in staak is/zijn om zijn om diens taak uit te voeren. De actuele statuten bevatten geen ontstentenis- en beletregeling, terwijl dit vanaf 1 juli 2021 wel verplicht is. Voor bestaande verenigingen heeft de wetgever echter een uitzondering gemaakt. De invoering van de ontstentenis- en beletregeling mag worden uitgesteld tot de eerstvolgende statutenwijziging. Het idee is om deze aanpassing ook in december 2021 door te voeren;
  • Vergrootte mogelijkheid tot bestuurdersaansprakelijkheid. De aansprakelijkheid van het bestuur door de inwerkingtreding van de WBTR neemt toe. Het bestuur dient er daarom nóg scherper op toe te zien dat de administratie te allen tijde inzichtelijk, waarheidsgetrouw en volledig is en dat de jaarrekening op tijd wordt gepubliceerd. Er dient sprake te zijn van een weloverwogen gedocumenteerd beleid.

U ziet dat een extra controle op de huidige wijze van vastlegging en keuzes daarin weer nieuwe inzichten kan opleveren die aanscherping van de statuten wenselijk of noodzakelijk maken. BVKZ adviseert u om deze analyse ook uit te laten voeren, ook in de wetenschap dat in mogelijke aanbestedingen hier ook kritisch naar gekeken gaat worden.

Wat heeft BVKZ voor haar leden gedaan?

We hebben naast het regelmatig onder de aandacht brengen van de WBTR in onze nieuwsbrieven en op de BVKZ website ook een kennisbijeenkomst georganiseerd waarin puntsgewijs werd aangegeven wat u zou moeten regelen om te voldoen aan de eisen binnen wet. Daarnaast zijn we een samenwerking gestart met het Instituut voor Verenigingen, Branches en Beroepen (IVBB). Zij hebben  een stappenplan ontwikkeld om verenigingen en stichtingen te ondersteunen. Dit digitale stappenplan leidt u langs alle eisen van de WBTR en geeft aan hoe u het beste aan de wet kunt voldoen. Zorgaanbieders die aangesloten zijn bij BVKZ krijgen 50% korting bij gebruik van dit stappenplan. Met het WBTR-programma bespaart u op uitzoekwerk en juridische kosten. 

IVBB regelt nog steeds ondersteuningssessies en geeft gratis webinars. Op ons kennisplein vindt u tot slot nog verwijzingen naar relevante documenten en sites (alleen toegankelijk voor leden).

Door lid te worden van onze branchevereniging ontvangt u 50% korting bij gebruik van het WBTR stappenplan en krijgt u toegang tot het ledengedeelte van het kennisplein. Wilt u eerst meer informatie over ons als branchevereniging, bekijk dan onze website of neem contact met ons op via [email protected] of 0162-696060.

Ik wil lid worden

Door Ayse Gümüs, namens bestuur BVKZ

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.