Verantwoording coronabonus

Zorgmedewerkers, Zorgaanbieders

Geplaatst op: 7 april 2022

Verantwoording coronabonus

Steekproef 2021

In 2021 heeft een eerste groep zorgaanbieders zich verantwoord over subsidies tot 125.000 euro. Uit de steekproef blijkt dat in veel gevallen fouten zijn gemaakt in de belastingafdracht; het gaat in totaal om 35% van de gecontroleerde aanvragen. De zorgaanbieder heeft in deze situaties onjuist gebruik gemaakt van de voor de bonusregeling geldende uitzonderingsmogelijkheid, om de bonus, door middel van eindheffing netto, aan de zorgprofessional uit te betalen. Afdracht fouten kunnen er ook toe leiden dat een zorgaanbieder niet aan de voorwaarden van de bonusregeling voldoet. Dit betekent een lagere subsidie en terugvordering van de teveel betaalde subsidie bij de zorgaanbieder, zodat dit evenredig is.

Verantwoording-coronabonusMinister Helder besluit het bij deze steekproef te houden, ook al was er in 2021 nog een tweede bonusronde. Zij wil dat zorgaanbieders niet langer in onzekerheid verkeren over hun definitieve subsidiebedrag. Alle zorgaanbieders die in 2021 hun verantwoording hebben ingediend, ontvangen daarom op korte termijn een definitief besluit (vaststellingsbeschikking), waarmee zij duidelijkheid krijgen over het definitieve subsidiebedrag.

Fraude

Er is een verschil  tussen een onjuist verantwoorde subsidie en misbruik of oneigenlijk gebruik, of zelfs fraude. Als er fouten naar voren komen bij de verantwoording, wordt de subsidie lager vastgesteld. Bij fraudesignalen wordt grondig onderzoek verricht en zo mogelijk aangifte gedaan. Tot nu toe is naar aanleiding van vier aanvragen voor de zorgbonus 2020 aangifte gedaan van fraude.

Verantwoording lagere subsidies (tot €125.000)

factsheets-corona-ggz

Subsidies tot €125.000 zijn onderverdeeld in twee categorieën. Bij subsidies verleend tot €25.000 is sprake van ambtshalve vaststelling. Dat betekent dat de aanvraag ook geldt als verantwoording. Bij subsidies tussen €25.000 tot €125.000 verantwoordt de zorgaanbieder de besteding van het bedrag, aan de hand van een verklaring inzake werkelijke kosten. Waaruit naar voren moet komen dat de bonus is uitbetaald en ook is voldaan aan alle andere voorwaarden en verplichtingen. Met een steekproef wordt de rechtmatigheid van deze subsidies getoetst.

Verantwoording grote subsidies (vanaf €125.000)

Verantwoording van subsidies vanaf €125.000 vindt plaats in 2022 en 2023. De zorgaanbieder verantwoordt zich via een bijlage bij het jaarverslag van de instelling. De controlerend accountant gaat na of deze gegevens overeenkomen met de overige gegevens in de jaarrekening (zogenaamde verklaring COS 720). De zorgaanbieder verzendt het jaarverslag en de bijlage aan Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). DUS-I en de huisaccountants van de zorgaanbieders werken samen bij een steekproef, waarmee bij een deel van de subsidies meer inzicht wordt verkregen in de juistheid van de verantwoording. Het verantwoordingsprotocol en het accountantsprotocol voor de steekproef worden zo spoedig mogelijk gepubliceerd op de websites van de Rijksoverheid en de uitvoerder DUS-I. Zorgaanbieders worden in de komende periode nader geïnformeerd over de indiening van de verantwoording.

Bron: Rijksoverheid

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.