Prinsjesdag, de hoofdlijnen van de Miljoenennota

Zorgmedewerkers, Zorgaanbieders

Geplaatst op: 22 september 2022

Dinsdag jl. sprak de koning de troonrede uit en is de Miljoenennota gepresenteerd aan de Tweede Kamer
In de troonrede was deze passage opgenomen over de zorg:

 “Een belangrijke vraag voor de toekomst blijft hoe goede en persoonlijke zorg voor iedereen beschikbaar en betaalbaar blijft. Nieuwe oplossingen zijn nodig. Daarin staat het begrip passende zorg centraal. Dat betekent: voor iedereen de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment. Door de eerstelijnszorg van huisartsen en wijkverpleging te versterken, kunnen meer mensen dicht bij huis worden geholpen. Op basis van het Preventieakkoord blijft het kabinet sportbeoefening en een gezonde leefstijl stimuleren – voorkomen is nu eenmaal beter dan genezen. Corona is nog niet weg en het kabinet bereidt zich uiteraard voor op de mogelijkheid van een volgende pandemie”.

Klik hier voor de volledige tekst van de troonrede

 

Miljoenennota

In 2023 zal Nederland naar verwachting  6 % meer uitgeven aan de zorg, het totaalbedrag komt daarmee op 103 miljard euro.

 

 

(Ont)Regel de Zorg

In het vervolgprogramma [Ont]Regel de Zorg krijgt de aanpak vorm langs vier actielijnen:

 1. Voorkomen nieuwe regeldruk door wet- en regelgeving van VWS: beleid dat beter werkt in de praktijk;
 2. Landelijke maatregelen, zoals het harmoniseren van inkoop- en verantwoordingseisen;
 3. De lokale aanpak: vermindering van regeldruk binnen zorginstellingen;
 4. Een laagdrempelig toegankelijk loket voor signalen, knelpunten en vragen.

Werken in de zorg

De arbeidsmarktkrapte wordt interdepartementaal aangepakt:

 • Stimulans om meer uren te werken en het combineren van banen mogelijk te maken;
 • Versneld en duaal opleiden en inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
 • Aanpak schijnzelfstandigheid door aanvullende fiscale regels;
 • Meer waardering voor werk en verbetering van het bestaansminimum door:
  – Verhoging minimumloon in 2023 met ruim 10 procent.
  – Verruiming onbelaste kilometervergoeding voor reiskosten.
  – Verlaging tarief eerste belastingschijf.
  – Verhoging kind gebonden budget en een stijging van de zorgtoeslag.
 • Opleiden en ontwikkelen: de subsidieregeling stageplaatsen in de zorg (stagefonds) wordt verhoogd tot € 116 miljoen. Daarnaast geldt voor 2022 een éénmalige verhoging met € 63,5 miljoen voor bevordering van innovatieve vormen van stagebegeleiding.

Wlz

Meerjarige contracten ouderenzorg, gehandicaptenzorg en ggz

Voor de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg worden meerjarige contracten met budgetafspraken, afgesloten tussen Wlz uitvoerders en zorgaanbieders, mogelijk, gecombineerd met een meerjarige contracteerruimte. Dit geeft zorgaanbieders meer financiële zekerheid, waardoor bijvoorbeeld meer (externe ) mensen in vaste dienst kunnen komen.

Scheiden wonen en zorg

 • Zorgkantoren gaan bij de inkoop sturen op extramurale leveringsvormen (VPT, MPT, pgb) zodat ouderen langer thuis kunnen wonen en in hun eigen omgeving zorg kunnen ontvangen. Uitgangspunt is dat het aantal verpleegzorgplekken met verblijf ten opzichte van 2022 gehandhaafd blijft.
 • Het regiobudget scheiden wonen en zorg is een sturingsinstrument dat zorgkantoren kunnen benutten bij de zorginkoop met als doel de transitie scheiden wonen en zorg te stimuleren. De middelen kunnen worden ingezet om een geclusterde setting of VPT in de wijk sneller te realiseren en dragen eraan bij dat ook op een verantwoorde wijze zorg zonder verblijf kan worden geleverd.

Wonen, ondersteuning en Zorg voor Ouderen (Wlz en sociaal domein): WOZO-programma

Dit programma is eerder al door de minister gepresenteerd, hieronder een aantal hoofdpunten:

 • Stimuleringsregeling wonen en zorg die bijdragen aan de bouw van geclusterde wooneenheden voor ouderen en ontmoetingsruimten;
 • Implementatie en opschaling van digitale ondersteuning en zorg in de ouderenzorg;
 • Doorontwikkeling kwaliteitskader verpleeghuiszorg;
 • Ondersteuning van specialisten oudergeneeskunde en huisartsen (duurzame medische zorg in de regio).

Toekomstbestendige Wmo

Het kabinet werkt samen met veldpartijen aan passende ondersteuning en betaalbaarheid van voorzieningen. Belangrijk hierbij is standaardisatie in de uitvoering, waardoor processen voor gemeenten en aanbieders eenduidiger en eenvoudiger worden.
Specifieke aandachtspunten:

 • Verbeteren van het Wmo-toezicht: randvoorwaarden worden geborgd in wet- en regelgeving en monitoring door IGJ;
 • Eerlijkere eigen bijdrage WMO voor huishoudelijke hulp;
 • Werkplaatsen Sociaal Domein: Dit zijn regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten, instellingen, hogescholen en cliëntorganisaties, met als doel een goed functionerend en vraag gestuurd regionaal kennisnetwerk sociaal domein op te bouwen.

Hervormingsagenda Jeugd

Voor de jeugdhulp verwijst de Miljoenennota naar de Hervormingsagenda Jeugd. Deze is nog in ontwikkeling. Er is geen structureel budget vastgesteld, voor 2023 is er incidenteel extra geld voor de gemeenten.
Specifieke aandachtspunten die worden benoemd:

 • minder marktwerking, betere inkoop van zorg, vermindering van administratie
 • ontwikkeling van eenduidige kwaliteitskaders
 • betere samenwerking in het sociaal domein

Gehandicaptenzorg

Uitwerking van ‘Toekomstagenda, zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking’ , deze richt zich op zes thema’s:

 • Complexe zorg (o.a. inzet op vroegsignalering);
 • Zorg en ondersteuning aan mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB);
 • Verbetering van de cliëntondersteuning;
 • Zorgtechnologie en innovatie (o.a. implementatie en opschaling technologie);
 • Gerichte aanpak voor arbeidsmarkt en vakmanschap;
 • Mensen met een beperking die een levenslange, levensbrede ondersteuningsvraag hebben in het gemeentelijk domein (bijv. dagbesteding en/of begeleiding vanuit de Wmo).

Bron: Rijksoverheid

 

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.