Nieuwsbericht naar aanleiding van Prinsjesdag 2021

Geplaatst op: 22 september 2021

Gisteren sprak de koning de troonrede uit en is de Miljoenennota gepresenteerd aan de Tweede Kamer. In de troonrede sprak de koning zijn waardering uit voor het zorgpersoneel in de coronacrisis:

“Positief is ook hoeveel mensen tijdens de coronacrisis in ons aller belang doorwerkten, vaak onder moeilijke omstandigheden. En natuurlijk dank aan iedereen in de ziekenhuizen, verpleeghuizen en thuiszorg. Daar is een buitengewone prestatie geleverd. De komende periode staat in het teken van mentaal en fysiek herstel voor deze beroepsgroep, terwijl tegelijkertijd uitgestelde operaties en behandelingen moeten worden uitgevoerd.”

Ook benoemde hij de grote uitdaging die er is om de zorg in de toekomst beschikbaar, betaalbaar en van hoge kwaliteit te houden. “Nu is de tijd om over deze onderwerpen het gesprek verder te voeren en besluitvorming voor te bereiden.”

Volledige tekst van de Troondrede

Omdat het kabinet demissionair is, zijn er geen grote besluiten genomen of voorgesteld in de Miljoenennota en de begroting. Het principe dat hierbij geldt is dat zij alleen lopende zaken afhandelen en geen nieuw beleid vaststellen.

De zorgkosten bereiken volgend jaar de grens van 100 miljard euro. Ook neemt de druk op de zorg steeds verder toe door de toenemende vergrijzing en de daarmee verband houdende toenemende vraag naar zorgmedewerkers. “Om zorg toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit te houden, moeten we deze toekomstbestendig maken”, aldus VWS. “Dat vraagt meer aandacht voor preventie en gezondheid, focus op organisatie en regie en oog voor vernieuwing en werkplezier.”

Coronacrisis

De coronabestrijding zal ook volgend jaar nog nodig zijn. Daarom heeft het kabinet opnieuw extra geld uitgetrokken voor:

 • Het vaccinatieprogramma, de monitoring van de verspreiding van het virus via de testcapaciteit en het versterken van de GGD’en. Hiervoor is vooralsnog 2,1 miljard beschikbaar.
 • Het opbouwen van een duurzaam bestand van zorgprofessionals die kunnen inspringen in crisistijden. Hier zal voortaan per jaar 5 miljoen euro voor beschikbaar zijn.

Werving, scholing en behouden van zorgmedewerkers

 • Met de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II (het Stagefonds Zorg) worden zorgaanbieders gestimuleerd tot het aanbieden van kwalitatief goede stageplaatsen. Voor het studiejaar 2021-2022 is hiervoor € 112 miljoen beschikbaar.

Jeugdzorg

 • De transformatie van de jeugdzorg is nog onvoldoende gerealiseerd en het huidige stelsel is door sterk stijgende uitgaven en oplopende wachtlijsten onhoudbaar. In 2022 stelt het kabinet 1,3 miljard euro extra beschikbaar aan gemeenten.
 • Een nieuw kabinet moet besluiten over “een beter werkend en betaalbaar jeugdstelsel” op basis van de, samen met de jeugdzorgsector, op te stellen ‘hervormingsagenda’.

Extra geld voor wijkverpleging en GGZ

 • Er is € 57,6 miljoen extra beschikbaar voor de ondersteuning van de wijkverpleging. Het geld is voor projecten die de sector beter laat samenwerken, de administratieve lasten verminderen en bevorderen van de gezondheid en zelfredzaamheid van cliënten in de eigen (woon- en leef) omgeving.
 • € 34,9 miljoen voor de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de curatieve geestelijke gezondheidszorg. Een deel van dit budget gaat naar een regionale sluitende aanpak voor personen met verward gedrag, de inzet van ggz-expertise in de wijk en flexibele inzet van zorg en begeleiding. Ook is er geld voor het ondersteunen van de afronding van de implementatie en de uitvoering van de Wvggz, zoals ondersteuning van de ketensamenwerking en vertrouwenswerk in de ggz.

Zorgpremie en zorgtoeslag

 • Om de toenemende kosten van de zorg te financieren, verwacht het kabinet dat in 2022 de zorgpremie van de basisverzekering stijgt met ongeveer 2,75 euro, tot ongeveer 121 euro. Eerder had het kabinet al toegezegd dat het eigen risico 385 euro blijft.
 • Uit de Miljoenennota blijkt dat de zorgtoeslag volgend jaar stijgt voor mensen met een laag inkomen:
  • + 3,00 euro per maand (alleenstaanden)
  • + 3,33 euro per maand (toeslagpartners)
 • De maximale zorgtoeslag voor een alleenstaande komt uit op circa 110 euro in de maand. Voor toeslagpartners is dat ongeveer 211 euro.

De definitieve toeslagbedragen worden later openbaar, zodra de verzekeraars hun nieuwe premies voor komend jaar bekend hebben gemaakt.

Miljoenennota, Belastingplan, begrotingen en bijbehorende stukken

Bron: Rijksoverheid

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.