Minister informeert Tweede Kamer over pgb-onderzoeken

pgb, Wlz

Geplaatst op: 18 november 2021

PGB onderzoeken

onderzoekVorige week stuurde de minister de resultaten van twee onderzoeken naar de Tweede Kamer:

  • Rapportage over de gewaarborgde hulp in de Wlz
  • Jaarlijkse rapportage over de huisbezoeken pgb-Wlz van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) 

Rapportage gewaarborgde hulp

Een gewaarborgde hulp is door de cliënt ingeschakelde hulp die instaat voor de nakoming van de aan het pgb-Wlz verbonden verplichtingen. Het doel van het onderzoek was om de ervaren problemen van zorgkantoren met de gewaarborgde hulp beter in kaart te brengen en te onderbouwen, om op basis daarvan te komen tot oplossingsrichtingen.
Uit de probleemanalyse komt naar voren dat het voor een zorgkantoor mogelijk moet zijn om toezicht te houden op de wijze waarop de gewaarborgde hulp het pgb beheert namens de budgethouder en zorgdraagt voor toereikende zorg van goede kwaliteit en waar nodig een gewaarborgde hulp aan te spreken.

Het rapport stelt een samenhangend pakket van maatregelen voor:

  • Het aanpassen van het juridisch kader;
  • Het verbeteren van de werkprocessen van zorgkantoren;
  • Het verbeteren van de informatievoorziening binnen de keten.

Door gelijktijdig aan deze drie onderwerpen te werken, wordt het mogelijk om toezicht te houden op de gewaarborgde hulp en eventueel in te grijpen. Het is aan een volgend kabinet om te bepalen of en op welke wijze invulling wordt gegeven aan de aanbevelingen uit dit rapport.

Rapportage gewaarborgde hulp

Rapportage huisbezoeken

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) rapporteert jaarlijks over de door zorgkantoren uitgevoerde huisbezoeken pgb in de Wlz. Met behulp van vragenlijsten bij de huisbezoeken brengt ZN landelijke trends in beeld. Wegens de coronamaatregelen hebben huisbezoeken in 2020 telefonisch of via beeldbellen plaatsgevonden in plaats van fysiek. Deze manier van huisbezoeken is zowel door de budgethouders als door zorgkantoren positief ervaren. Hieronder een korte samenvatting van de vier belangrijkste thema’s:

Regie budgethouder

Volgens de huisbezoekers is de mate van regie in zowel de zorg als de pgb-administratie gestegen. In de Wlz wordt 96% van de budgethouders ondersteund door een gewaarborgde hulp of andere vertegenwoordiger. De mate van regie blijkt het beste als de gewaarborgde hulp of curator de regie heeft of ondersteuning biedt bij de administratie.

Cliënttevredenheid

98 % van de budgethouders is (zeer) tevreden over de ondersteuning door het zorgkantoor. Meer dan een kwart van de budgethouders heeft zorg-in-natura (ZIN) naast het pgb. Dit is een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar. ZN geeft als mogelijke verklaring voor deze toename aan dat zorgkantoren actief inzetten op een professionele partij vanuit ZIN naast pgb, om zo te zorgen dat de budgethouder meer zorg thuis kan ontvangen en/of langer thuis kan blijven wonen.

Passende zorg

Bij 98% van de budgethouders is sprake van passende zorg en bij 95% van de budgethouders is er sprake van een passend budget. Deze percentages zijn ten opzichte van 2019 toegenomen. Als de zorg in zijn geheel niet past bij wat de budgethouder nodig heeft (2%), dan is meestal een toeslag Extra Kosten Thuis (EKT) of hogere indicatie bij het CIZ nodig om de zorg passend te maken.

Feitelijke levering

De verantwoordelijkheid voor de feitelijke levering van zorg ligt bij de budgethouders. De rol van de zorgkantoren is om contra-indicaties op te sporen, bijvoorbeeld tijdens huisbezoeken. De rapportage meldt (t.o.v. 2019) een lichte afname in het vermoeden van oneigenlijk gebruik en van fraude. De controle op declaraties door een gewaarborgde hulp is toegenomen. Daarnaast is te zien dat er een flinke toename is in de correctheid van de declaraties. Aangezien er weinig fysieke huisbezoeken hebben plaatsgevonden afgelopen jaar, kan dit ook effect hebben gehad op het controleren van oneigenlijk gebruik en/of fraude.

Rapportage huisbezoeken pgb-wlz 2020

Bron: Rijksoverheid

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.