Meerkostenregeling sociaal domein 2021 beschikbaar

Wmo-ondersteuning, Jeugdzorg, Sociaal domein, Gehandicaptenzorg

Geplaatst op: 18 maart 2021

Ook in 2021 maken aanbieders meerkosten om de zorg te continueren in deze coronacrisis. De VNG heeft met het Rijk afspraken gemaakt over de vergoeding van deze meerkosten. De afspraken gelden in principe voor heel 2021. De uitwerking is op basis van de ervaringen in 2020 geactualiseerd, maar blijft inhoudelijk grotendeels onveranderd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Het Ketenbureau i-Sociaal Domein heeft een technische handreiking gemaakt met een werkwijze hoe gemeenten en aanbieders de meerkosten kunnen berekenen en verrekenen. Doel van deze handreiking is het verduidelijken van de regeling met als gevolg minder discussies en vermindering van administratieve lasten.
  • De uitwerking vraagt aandacht voor het verrekenen van minderkosten die aanbieders maken.
  • De VNG heeft afspraken met het Rijk gemaakt over de vergoeding van meerkosten door vaccinatie van medewerkers in de gehandicaptenzorg en Wmo-ondersteuning voor dementerende ouderen. (Note: de term dementerende ouderen is niet correct en moet nog worden aangepast naar kwetsbare ouderen)

De afspraken worden ondersteund door een format voor de registratie van meerkosten. Zorgaanbieders kunnen met het format hun feitelijke meerkosten registreren en verantwoorden. De registratie dient als specificatie en onderbouwing aan gemeenten. Het format ondersteunt gemeenten en aanbieders bij het beperken van de uitvoeringslast bij het uitvoeren van deze regeling. De VNG roept gemeenten op om dit format te gebruiken.

Escalatieladder

Uitgangspunt is dat gemeente en aanbieder onderling tot passende afspraken komen over de continuïteit van financiering. Wanneer het niet lukt om tot passende (proces)afspraken te komen is bemiddeling mogelijk via een escalatieladder. Om gemeenten en aanbieders te ondersteunen in dit proces heeft de VNG een handreiking opgesteld. In deze handreiking worden de processtappen beschreven die door gemeenten en aanbieders genomen kunnen worden. 

Om de continuïteit van de cruciale jeugdhulp te kunnen waarborgen wordt de reguliere escalatieladder toegepast, zoals deze tussen gemeenten, branches en het Rijk is afgesproken:

  • accounthoudende regio
  • Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd
  • Jeugdautoriteit

Daarnaast gaat de handreiking ook in op de bemiddeling voor Wmo en niet-cruciale jeugdhulp. Gewezen wordt op de mogelijkheid om regio-adviseurs in te zetten om te bemiddelen en te ondersteunen bij geschillen en/of onduidelijkheden.

Lees meer:

Continuïteit financiering, meerkosten en kosten sociaal domein

Uitwerking meerkosten jeugdwet en Wmo 2021

Gespreksleidraad bij tijdelijke omzetdaling na 1 juli 2020

Omzetdaling Wmo door corona en regioadviseurs

 

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.