Leden aan het woord – Coöperatie Dichtbij

Geplaatst op: 24 maart 2022

Wat is Coöperatie Dichtbij?

Coöperatie Dichtbij is een zorgaanbieder en coöperatie. Ruim 200 zelfstandige zorgverleners (zzp’ers) en 100 zorgorganisaties zijn bij ons aangesloten. Dit zijn onze leden en met elkaar bieden wij zorg en begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen. Samen hebben wij één missie: iedereen moet, ongeacht de zorg- of hulpvraag, veilig thuis kunnen blijven wonen, leven en sterven. Binnen de coöperatie staat samenwerking centraal. Er wordt intensief samengewerkt om zorg en begeleiding van hoge kwaliteit te leveren, van elkaar te leren en de zorg innovatiever en effectiever te maken.

Hoe is de samenwerking binnen de coöperatie ontstaan? Wat was de aanleiding?

Vijf gepassioneerde zorgverleners, die vonden dat de palliatief terminale zorg beter en anders georganiseerd moest worden en zich samenvoegden in een coöperatie. Dat is in één zin de ontstaansgeschiedenis. Aanvankelijk specialiseerde de coöperatie zich in palliatief terminale zorg en heette zij Thuiszorg Dichtbij, maar Thuiszorg Dichtbij veranderde in Coöperatie Dichtbij. Anno 2022 bieden wij zorg en begeleiding in Noord- én Oost-Nederland vanuit de Zorgverzekeringwet (Zvw), Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet (Jw) en Forensische Zorg. Per jaar bedienen we ongeveer 3000 cliënten/inwoners.

Hoe ziet de organisatie eruit? Wat biedt u uw leden aan?

Het hoogste bestuursorgaan is de ALV. De dagelijkse leiding is in handen van de Raad van Bestuur en deze wordt gecontroleerd door de Raad van Toezicht. We hebben de organisatie zo plat mogelijk ingericht. Iedereen die op het centrale kantoor of het regiokantoor in Almelo werkt, is Dichtbij Werker, en heeft vervolgens een specifieke rol, bijvoorbeeld auditor, relatiebeheerder of medewerker zorgadministratie. Onze leden hebben één aanspreekpunt, namelijk de relatiebeheerder. We organiseren behalve twee keer per jaar een ALV, ook ledenbijeenkomsten. Deze zijn soms informatief, werkgerelateerd, maar gaan zeker ook over de verbinding. Ieder jaar is er bijvoorbeeld het Dichtbij Diner, waar alle leden voor worden uitgenodigd. Onze bestuurder kookt dan (samen met een team van keukenprinsen en prinsessen) voor onze leden, en de Dichtbij Werkers serveren uit.

Ook organiseren en faciliteren we het contact tussen onze leden door bijvoorbeeld intervisiegroepen. Leden komen elkaar ook tegen bij trainingen en cursussen die ze via Scholing Dichtbij kunnen volgen. Eén van de huidige projecten is het samenwerken in verschillende expertisegebieden. We brengen bijvoorbeeld de leden bij elkaar die dementiezorg bieden ofen de leden die forensische zorg bieden. Er is zo veel om samen uit te wisselen en van elkaar te leren!

Ook zijn een paar leden een samenwerking aangegaan op het bieden van hulp en ondersteuning aan gezinnen waar complexe echtscheidingsproblematiek speelt. Het ene lid biedt  ondersteuning aan de ouders, terwijl de expertise van het andere lid juist de begeleiding van de kinderen is.

Wat betekent de coöperatie bij contracteringstrajecten?

Voor de gemeente, het zorgkantoor en de zorgverzekeraars is het grote voordeel de borging van een breed aanbod. Daarmee is keuzevrijheid voor de inwoners en tegelijkertijd de ontzorging van de gemeente op administratief en organisatorisch vlak een voordeel. Én heeft de gemeente maar één gesprekspartner.

Bij de verandering van het inkoopmodel, die veel gemeenten invoeren in het Sociaal Domein (van “Open House” naar “Plan van Aanpak” en/of “Lumpsum”), spelen onze leden ook een belangrijke rol. In veel aanbestedingstrajecten kunnen we de meerwaarde van de coöperatie goed uitleggen en leveren de leden een actieve bijdrage aan bijvoorbeeld het plan van aanpak.

In de ZVW zijn de eisen, die verschillende zorgverzekeraars stellen, lastig. Vooral omdat er gewerkt wordt met jaarcontracten en je dus ieder jaar opnieuw veel tijd en energie kwijt bent aan het binnenhalen van nieuwe contracten. Dit wordt ieder jaar lastiger vanwege de telkens meer aangescherpte eisen.

Hoe kunnen nieuwe leden zich aansluiten, wil de Coöperatie verder uitbreiden?

Binnen ons werkgebied (Noord en Oost Nederland) zijn we actief aan het uitbreiden. We groeien ieder jaar flink. We beperken ons vooralsnog wel tot ons eigen werkgebied en hebben op dit moment geen plannen om nieuwe regio’s aan te boren.

Nieuwe leden worden soms gevonden door onze relatiebeheerders, vaak melden partijen zich aan als geïnteresseerden. Ook doen onze huidige leden een aanbeveling. Tijdens de eerste fase, waarin onderzocht wordt of een partij lid zou kunnen worden, wordt ook de mening van de andere leden in dat werkgebied gevraagd.

Bij het werven van nieuwe leden is een grondige screening erg belangrijk. Onze relatiebeheerders en auditors zijn hier erg goed in. Het risico is, zeker in relatie tot bijvoorbeeld de jaarlijkse “pointer/follow-the-money lijsten”, het accepteren van een lid dat later niet geheel van onbesproken gedrag blijkt, erg schadelijk kan zijn voor de coöperatie als geheel en de reputatie van de andere leden. Het open gesprek aangaan met onze leden, over missie, visie, zorg, maar ook bedrijfsvoering en financiën, is erg belangrijk maar kan ook lastig zijn.

Wat zijn voor- en nadelen  van de samenwerking binnen de Coöperatie?

Tot voor kort werd, binnen de Open House constructie, samenwerking in het sociaal domein toegejuicht. Helaas zorgen de nieuwe vormen van contractering ervoor dat partijen toch veroordeeld worden om elkaars concurrent te zijn. Dat is een uitdaging.

Omdat ons werkgebied erg groot is, is samenwerking soms lastig gezien de afstand tussen de leden. In de corona-tijd hebben we daar echter allerlei slimme manieren voor ontwikkeld. Zo hebben we een digitaal kantoor, dat altijd toegankelijk is (zonder dat je steeds een nieuwe link hoeft te maken). Opgeteld bij het werken in Teams, geeft dit goede mogelijkheden om afstanden te overbruggen. We zijn goed op stoom wat betreft onze audits. Zoals gezegd doen we ons best om al bij de voordeur “kaf van koren” te scheiden en ook onze jaarlijkse audits dragen bij aan een hoge mate van kwaliteit, over de hele organisatie.

Voordelen van de samenwerking zijn, behalve het bundelen van de krachten en daarmee een stevige positie in de markt creëren, het uitwisselen van expertise, het inhoudelijk versterken van elkaar en de aanvulling op elkaar, over de domeinen heen. Voor de inwoner bieden we zorg van vóór de wieg tot na het graf.

Werkt Dichtbij ook samen met andere organisaties?  

Dichtbij neemt deel aan allerlei samenwerkingsverbanden. We deden bijvoorbeeld mee met het Forensisch Forum in Groningen. Ook zijn we lid van de Technologie en ZorgAcademie en zijn we actief betrokken bij de totstandkoming van die Academie in Groningen. Op basis van de zorgvraag wordt veel samenwerking gezocht. Bijvoorbeeld om de overstap tussen verschillende zorgdomeinen zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Heeft u nog tips?

Het veranderende zorglandschap vraagt om nieuwe manieren van samenwerken en de gedwongen concurrentie, die ik eerder noemde, vind ik een belangrijk aandachtspunt. De coronatijd heeft ons nieuwe manieren van werken geleerd, die we kunnen blijven benutten en ontwikkelen.

Waarom zijn jullie lid geworden van BVKZ?

Coöperatief werken zit in ons DNA en we vinden het van cruciaal belang voor onze leden en onze organisatie om op zoveel mogelijk manieren, met zoveel mogelijk ketenpartners samen te werken. Ook op de laag van beleid, lobby, overheidscontacten, visieontwikkeling, etc. is het enorm belangrijk om de samenwerking te zoeken en de krachten te bundelen. Dit is een van de dingen die we geweldig vinden aan  BVKZ en waar voor ons een enorme meerwaarde zit. Hoewel we geen uitbreidingsplannen naar andere regio’s hebben, kunnen we wel veel leren van collega-organisaties elders in het land. We zoeken daarom ook op dat vlak actief naar samenwerkingspartners en ook op dat gebied vinden we de BVKZ van forse meerwaarde.

Wilt u uw organisatie terugzien in de volgende openbare nieuwsbrief én bent u lid van BVKZ? Stuur dan een mail naar redactie@bvkz.nl en laat ons weten waarom we u graag zouden interviewen.

 

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.