Kamerbrief inventarisatie energiekosten zorg en welzijn

Zorgmedewerkers, Zorgaanbieders

Geplaatst op: 20 oktober 2022

Energiekosten zorg en welzijn

energiekosten-zorg-en-welzijn

Deze week stuurden het ministerie van VWS een brief naar de Tweede Kamer waarin zij uitlegt welke maatregelen er al beschikbaar zijn voor zorgaanbieders. Daarnaast zijn ze voor zorgaanbieders, in de verschillende domeinen in de zorg (Wlz, Zvw, Wmo en jeugdzorg), aan het inventariseren wat de gevolgen zijn van de energiekosten en welke invloed dat heeft op de continuïteit van zorg. Aangezien de situatie per sector verschilt, wordt ook in kaart gebracht of ingrijpen vanuit maatschappelijk belang noodzakelijk is. Zo ja, welke oplossing is dan mogelijk en wordt hierover afstemming gezocht binnen het kabinet?

  • Vanwege de uitzonderlijke situatie heeft VWS in september de NZa gevraagd om de tarieven, budgetten en vergoedingsbedragen in de Zvw en Wlz (ook pgb) voor 2023 tussentijds aan te passen. Hierin zijn dus ook de stijging van de energieprijzen verwerkt.
  • Voor 2022 heeft een aantal zorgaanbieders ook al te maken met financiële zorgen met risico op continuïteit van zorg.
    • Het ministerie verkent nu of er nog aanvullende maatregelen nodig zijn om deze risico’s te beperken.
    • De Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) kan mogelijk voor een deel helpen.
  • Tenslotte stelt het ministerie dat zorgaanbieders, zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten ieder een eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden hebben om tot op zekere hoogte prijsontwikkelingen op te vangen en de continuïteit van zorg te borgen.

De brief wordt afgesloten met onderstaande passage:

‘Het kabinet heeft eerder al aangegeven dat het niet mogelijk is om iedereen volledig te compenseren, en dat gezien de verwachting dat de energieprijzen op korte termijn niet gaan dalen, het nog belangrijker is om te verduurzamen en zuinig om te gaan met energie. Ook als minister van Volksgezondheid, minister voor Langdurige Zorg en Sport en als staatssecretaris zijn er grenzen aan wat we kunnen doen. Het zo gericht mogelijk compenseren van specifieke groepen of sectoren dient zich te verhouden tot een doelmatige en rechtmatige besteding van middelen. We nemen daarom in het vervolgproces mee hoe we hier balans in aanbrengen. Zoals eerder genoemd is het hoofddoel het bewaken van de continuïteit van zorg en ondersteuning over alle domeinen.

Kortom, op dit moment inventariseren we in welke gevallen en in welke mate financiële knelpunten optreden en wat de invloed hiervan is op de samenleving en de continuïteit van zorg en ondersteuning. Op basis hiervan zal worden bekeken of er sprake is van problematiek waar een passende oplossing voor nodig is waar tegemoetkoming vanuit de overheid noodzakelijk is.’

Bron: Rijksoverheid

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.