Dit is wat u moet regelen voor de Wet Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens

| Wlz, Zvw

Geplaatst op: 17 september 2020

Geschreven door: Angeline Ackermans, beleidsmedewerker BVKZ

Per 1 juli 2020 is de wet Cliëntrechten bij elektronische verwerking van gegevens ingegaan. Deze wet is onderdeel van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz). De Wabvpz regelt de randvoorwaarden voor elektronische gegevensuitwisseling in de zorg en de beschikbaarheid van gegevens via een elektronisch uitwisselingssysteem.

Het zijn met name de artikelen 15d en 15e van de Wabvpz die in werking zijn getreden. Hierover hebben we een aantal vragen gekregen die we met antwoorden hieronder op een rijtje zetten.

Vraag 1 Volgens artikel 15d heeft een client recht op kosteloze elektronische inzage en afschrift van het dossier. Moet ik mijn software aanpassen om aan deze vraag te kunnen voldoen?

De inzage of het afschrift én de manier waarop de toegang verschaft wordt of het afschrift verstrekt wordt is vormvrij behalve dan dat deze elektronisch is. “Er kan gedacht worden aan beveiligde zorgportalen, ontsluiting vanuit een PGO (persoonlijke GezondheidsOmgeving) of dat een persoon gegevens digitaal inziet bij een zorgaanbieder. Wel belangrijk is dat het afschrift via een beveiligde weg bij de juiste persoon terecht komt. Hierbij kan gedacht worden aan het per e-mail versturen van een link naar een beveiligde website waar het afschrift beschikbaar wordt gesteld. Het afschrift kan ook in de vorm van een USB-stick met pdf-bestand worden verstrekt”. (kamerbrief 13 december 2019)

Vraag 2 Gegevens of een afschrift van deze gegevens moeten via een beveiligde weg bij de juiste persoon terecht komen. Echter wat is een beveiligde weg?

Er zijn slechts een beperkt aantal gecertificeerde providers. Ook wordt er nog geen verplichting gesteld aan het gebruik van een gecertificeerde provider. Gebruik van e-mail is daarmee niet altijd een veilige weg.
Optie is daarom het gebruik van een link naar een beveiligde website of een versleuteld bericht, PGO of een beveiligd zorgportaal.

Vraag 3 Artikel 15e geeft een cliënt recht op logging gegevens. Wat betekent dit voor mij?

Op grond van dit artikel krijgt de client op verzoek een elektronisch overzicht wie bepaalde informatie in het elektronisch uitwisselingssysteem beschikbaar heeft gesteld en wie op welke datum informatie heeft ingezien of opgevraagd uit het dossier (logging). Niet alleen geeft dit artikel een cliënt een aanvullend recht op inzage; het vormt ook een verplichting voor zorgaanbieders op het gebied van beveiliging van persoonsgegevens, namelijk het verplicht loggen van handelingen in elektronische dossiers.
Cliënten moeten er van uit kunnen gaan dat zorgaanbieders zich verbonden voelen aan hun belang en privacy en dat zorgaanbieders uitsluitend gegevens over hun cliënten delen in overeenstemming met hun eed en professionele protocollen, dat wil zeggen alleen dat wat nodig is in het kader van de behandelrelatie (zie eerder genoemde kamerbrief).

Vraag 4 Moet een papieren dossier ook elektronisch verstrekt worden?

Nee. Het gaat er om dat digitale gegevens digitaal verstrekt worden. De wet beoogt niet dat papieren dossiers gescand moeten worden. Het inzagerecht betreft in ieder geval zowel papieren als digitale vorm. Inzage en een afschrift van een papieren dossier was al vastgelegd in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst, Wgbo

Vraag 5 Gaat de verplichting terug in de tijd en zo ja, hoe ver?

de verplichting gaat zover terug als dat de bewaartermijn voor medische dossiers dat vereist. De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de Wgbo. In die wet is bepaald dat de zorgverlener het medisch dossier in principe 20 jaar moet bewaren.
Maar ook de AVG en andere specifieke wetten zoals de Wabvpz kunnen van toepassing zijn om te bepalen hoe lang een zorgverlener een medisch dossier moet bewaren.

Vraag 6 Moet de informatie online verstrekt worden?

Nee. PDF’s op een USB stick wordt genoemd als voorbeeld van een goed bevonden middel maar ook het versturen per e-mail van een link naar een beveiligde website waar het afschrift beschikbaar wordt gesteld.

Vraag 7: Mag ik kosten in rekening brengen?

De cliënt heeft ook recht op kopieën van zijn medische gegevens. Hiervoor mag u onder de AVG geen kosten in rekening brengen (onder de Wbp mocht dit wel). Vraagt een betrokkene om meer dan een kopie van alle gegevens? Dan mag u hiervoor wel een redelijke vergoeding vragen. Voor inzage of elektronische verstrekking mag een zorgaanbieder geen vergoeding vragen.

Vraag 8 Waar vind ik meer informatie?

 

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.