Concept Integraal Zorgakkoord

Zorgmedewerkers, Zorgaanbieders

Geplaatst op: 18 augustus 2022

Concept Integraal Zorgakkoord

concept-integraal-zorgakkoordIn mei stuurde de minister een kamerbrief over de voorgang van het Integraal Zorgakkoord (IZA). 12 augustus jl. werd een nieuwe conceptversie naar een aantal partijen verstuurd. Met Prinsjesdag moet het IZA definitief zijn. 

Bekijk hier het concept IZA

Passende zorg en regionale samenwerking

Om de zorg efficiënter te maken, moeten alle zorgverleners in 31 regio’s gaan samenwerken. Die samenwerking wordt cruciaal bij het sluiten van contracten met zorgverzekeraars en gemeenten die verantwoordelijk zijn voor zorg aan thuiswonende hulpbehoevenden.

Alle zorgpartijen moeten in hun regio, uiterlijk voor de zomer van 2023, een regioplan hebben gemaakt die de belangrijkste problemen aanpakt. Lukt dat niet, dan nemen de zorgverzekeraars en gemeenten de regie over en stellen zij een regioplan op. Dat moet zorg-overstijgend zijn en de werving van zorgpersoneel verbeteren.

Om samenwerking in de regio mogelijk te maken, lost het kabinet de knelpunten daarvoor op. Ook wordt er een werkgroep opgericht die domeinoverstijgende bekostiging tussen zorgsectoren mogelijk maakt. De zorgcoördinatiecentra (ZCC) moeten de triage verbeteren, onder meer door vaker de juiste patiënt op de juiste plaats te behandelen.

Passende zorg moet in de toekomst meer vorm krijgen en komt centraal te staan. Dit betekent dat in overleg met de patiënt gekeken gaat worden of een ‘dure’ ingreep de kwaliteit van het leven verhoogt (of niet). Volgend jaar komen alle betrokken partijen bij elkaar om dit te concretiseren. VWS zal aan het Zorginstituut vragen om een ‘verbeterde en verbrede toets op het basispakket vorm te geven’. 

Preventiemaatregelen

Zorgverzekeraars en gemeenten dienen, uiterlijk in 2024, een plan te hebben gemaakt op het gebied van kansrijke start, valpreventie bij ouderen, obesitas bij kinderen en leefstijlinterventie bij overgewicht volwassenen. Om dit programma te laten slagen, is er uiterlijk 1 januari 2025 een regionale netwerkstructuur ‘waarin professionals uit het gemeentelijk domein en zorgprofessionals in de eerste, tweede en derde lijn samenwerken’.

Gecontracteerde aanbieders

Het kabinet wil de keuzevrijheid voor patiënten inperken. Zij worden verplicht naar een zorgverlener te gaan met wie hun zorgverzekeraar een contract heeft. Kiezen ze een andere aanbieder, van bijvoorbeeld wijkverpleging, dan wordt een deel van de rekening niet vergoed. Met dit voorstel wil het kabinet ongecontracteerde zorg verder tegen gaan.

ZZP’ers

Het concept Integraal Zorgakkoord stelt eisen aan de inzet van ZZP’ers. Alleen onder specifieke voorwaarden mag de ZZP’er in de zorg nog aan het werk. Daarnaast worden er eisen gesteld rondom de inzet van ZZP’ers en worden er per 1 januari 2024 afspraken gemaakt over de werkafspraken rondom avond-, nacht-, en weekend diensten. Zorgverzekeraars gaan, bij de inkoop van zorg, afdwingen dat ‘vrijgevestigden’ evenredig meegaan in de onregelmatigheid. Door deze eisen aan te scherpen, hopen de partijen binnen het IZA dat de stap van dienstverband naar ZZP niet laagdrempeliger gemaakt wordt. Het concept Integraal Zorgakkoord stelt eisen aan de flexibiliteit, de beloning en de kwaliteitseisen van ZZP’ers. Tevens wordt er een koppeling gelegd tussen het CAO uurloon en -tarrief van ZZP’ers in de zorg. Rekening houdend met het ondernemerschap, mogen tarieven binnen een bepaalde bandbreedte bewegen.

Wat doet BVKZ?

We volgen de discussie en voorstellen op de voet. Met name ten aanzien van de kernpunten (regionale (domeinoverstijgende) samenwerking, contractering en arbeidsmarkt. We houden u via de nieuwsbrief en website op de hoogte. 

 

Lees meer

Zorgvisie – Belangrijkste maatregelen IZA

BVKZ – Debat arbeidsmarkt in de zorg

Kamerbrief over hoofdlijnen VWS

ZZP’er in de zorg – Concept IZA

Bron: Zorgvisie, ZZP’er in de zorg, VWS

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.