Commissiedebat zorg en maatschappelijke ondersteuning

Zorgmedewerkers, Verpleeghuiszorg, Wijkverpleging, Wmo, pgb

Geplaatst op: 31 maart 2022

commissiedebat-31-maart-2022

Commissiedebat 31 maart 2022

Bij het uitgaan van deze nieuwsbrief debatteert de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over dementiezorg, langer thuis wonen, palliatieve zorg, het persoonsgebonden budget (PGB), wijkverpleging en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 

Ouderenzorg

Op de agenda van het commissiedebat staat een groot aantal onderwerpen, (onderzoeks)rapporten en programma’s. Ouderenzorg neemt in het debat een belangrijke rol in. De komende jaren neemt het aantal ouderen in Nederland flink toe. Zo groeit het aantal 75-plussers van 1,4 miljoen in 2020 tot (naar schatting) 2,6 miljoen in 2040. Het is belangrijk dat deze ouderen voldoende zorg en ondersteuning krijgen. In 2021 is de ‘Dialoognota ouder worden 2020-2040’ verschenen. Hierin worden veranderende inzichten omtrent ouder worden en de betekenis van het toenemend aantal ouderen voor de samenleving besproken. Ook lopen vanuit het vorige kabinet op dit moment meerdere actieprogramma’s, zoals de programma’s ‘Langer Thuis’ en ‘Eén tegen eenzaamheid’. Het programma Langer Thuis wil ouderen zo lang mogelijk zelfstandig mee kunnen laten doen aan onze samenleving. Eén tegen eenzaamheid beoogt eenzaamheid onder ouderen eerder te signaleren en te doorbreken.

PGB

Binnen het onderwerp PGB zal onder meer de Agenda pgb en de realisatie van de 7 thema’s binnen de Agenda voorbij komen. Hierbij zullen onderwerpen als pgb-vaardigheid, complexiteit en uitvoering en oneigenlijk gebruik de revue passeren. Meerdere onderzoeksrapporten vormen de basis voor het overleg. De ontwikkeling van het PGB Portaal zal tevens onderdeel zijn van het debat. De minister heeft zich hierop voorbereid door in gesprek te gaan met gebruikers van het portaal. 

Bestuurlijke afspraken Zvw-pgb voor het jaar 2022 en het onderzoek ‘zorgkantoren ervaren problemen met de gewaarborgde hulp en huisbezoeken’ komen ook aan bod.

Bestuurlijke afspraken Zvw-pgb

Zorgkantoren ervaren problemen met de gewaarborgde hulp en huisbezoeken

Wmo

Gemeenten hebben als taak om hun burgers zo goed mogelijk thuis te ondersteunen. Het gaat hierbij om zo lang mogelijk actief deel te nemen aan de samenleving en zelfstandig thuis te blijven wonen. Dit geldt voor eerdergenoemde ouderen, maar ook voor mensen met een ziekte of beperking. Deze ondersteuning is mogelijk vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het gaat hierbij om hulp en zorg binnen het sociaal domein, waaronder bijvoorbeeld ook de jeugdhulp valt. Bij het bespreken van de Wmo gaat het regelmatig over een aantal deelthema’s, zoals de inkoop en aanbesteding binnen het sociaal domein, toezicht op het sociaal domein en het abonnementstarief in de Wmo. In het ‘Meerjarenprogramma Toezicht Sociaal Domein 2021-2024’ staat dat burgers nog niet altijd passende en tijdige zorg en ondersteuning krijgen. Ook wordt aangeraden om integraal naar het sociaal domein te blijven kijken. Samenwerking tussen alle relevante partijen is hiervoor hard nodig. Basis voor het debat vormt o.a. “hoofdlijnenbrief toekomst Wmo”.

Wijkverpleging

De druk op de wijkverpleging neemt al enige tijd toe: meer ouderen en chronisch zieken hebben wijkverpleging nodig terwijl de schaarste op de arbeidsmarkt toeneemt. De Covid pandemie heeft de druk verder doen toenemen. Het ziekteverzuim onder het personeel is gestegen evenals de zorgvraag omdat cliënten lange tijd niet in het ziekenhuis konden worden behandeld of opgenomen. De Covid pandemie heeft ook het belang onderstreept van een brede benadering van de zorg en het belang van de wijkverpleging als onderdeel daarvan. Met een brief als basis wordt het debat gevoerd. 

BVKZ volgt het debat en zal zo snel mogelijk een terugkoppeling geven over onderwerpen die relevant zijn voor onze leden. Daarnaast informeren we Kamerleden over de signalen vanuit onze achterban, die relevantie hebben met de te bespreken onderwerpen tijdens het debat. En betrekken we leden om ervaringen te delen met bewindslieden, zoals omschreven bij het onderwerp pgb.

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.