BVKZ en PGB

Geplaatst op: 16 september 2021

Minister De Jonge (VWS) heeft drie onderzoeksrapporten aan de Tweede Kamer aangeboden over het persoonsgebonden budget (PGB) en de aanvraag voor onderzoek naar bestaanszekerheid van ouders die zorg verlenen aan hun kinderen. Het is aan een volgend kabinet om te bepalen of en op welke wijze invulling wordt gegeven aan de aanbevelingen en adviezen uit deze rapporten.

Het rapport over het onderzoek naar de betekenis en waarde van het PGB.
Dit onderzoek kwam tot stand in samenwerking met alle bij het pgb betrokken partijen. Het kijkt terug op 25 jaar pgb en zet de oorspronkelijke bedoeling van het pgb af tegen de huidige praktijk. Van daaruit biedt het op centrale thema’s beleidsopties voor de toekomst.

Het advies van de onderzoekers is het pgb – vanwege zijn unieke kenmerken en de waarde die het heeft voor een specifieke groep – te behouden. Het rapport geeft aanbevelingen die kunnen bijdragen aan een toekomstbestendig pgb. De aanbevelingen richten zich o.a. op het versterken van de (uniforme) toegang ná indicatiestelling, het sturen vanuit vertrouwen, het stimuleren van de positieve keuze, aanpassingen doorvoeren omtrent het pgb in wooninitiatieven en het opstellen van een landelijke richtlijn voor informele zorg.

Rol van BVKZ

BVKZ heeft op verschillende manieren bijgedragen aan dit onderzoek. We waren lid van de klankbordgroep van het onderzoek en we hebben onze (waar nodig kritische) visie ingebracht op alle aspecten van het onderzoek. Ook hebben leden van BVKZ deelgenomen aan verschillende interview-sessies.

BVKZ zal dit rapport uiteraard voorzien van een passende beleidsreactie. Wij houden u op deze plaats op de hoogte van de verdere ontwikkelingen op dit gebied.

Onderzoeksrapport betekenis en waarde van het PGB

Het verdiepingsonderzoek naar de aard van informele zorg die met een PGB wordt ingekocht.
Belangrijke redenen voor inzet van informele zorg zijn de eigen regie over de zorg (wie, waar, wanneer en hoe) en de geleverde zorg die beter aansluit bij de wensen van de budgethouder. Zo maakt de inzet van informele zorgverleners – met name in de Wlz en Jeugdwet en in specifieke situaties in de Zvw – het mogelijk om 24-uurs nabijheid van zorg te organiseren in de thuissituatie. Door een combinatie van informele en formele zorg kunnen mensen langer thuis blijven wonen. Veel budgethouders maken gebruik van meerdere zorgverleners, waarbij 40% van de budgethouders formele en informele zorg combineert. De formele zorgverlener verleent in die gevallen veelal de medisch specialistische zorg terwijl informele zorgverleners alledaagse ondersteuning en verzorgende taken verrichten.

Verdiepingsonderzoeksrapport

Evaluatie van het experiment integraal budget (EIB).

De eindconclusie is dat er geen draagvlak is voor het voorzetten van het experiment in huidige vorm. De onderzoekers stellen dat de randvoorwaarden om het EIB succesvol uit te voeren weliswaar in voldoende mate zijn gerealiseerd, maar dat de betrokken partijen “onvoldoende ruimte hebben ervaren daadwerkelijk te kunnen innoveren, experimenteren en/of maatwerk te kunnen bieden”.

De onderzoekers adviseren daarom om het huidige experiment te stoppen in die zin dat geen nieuwe deelnemers meer instromen en deelnemers die reeds een integraal pgb hebben de mogelijkheid wordt geboden deze te behouden tot het eind van de looptijd van de AMvB (oktober 2022).
Dit advies neemt de minister – na afstemming met VNG, Per Saldo, ZN en SVB – over.
Afsluitend geven de onderzoekers het advies om bij een vervolg op dit experiment vooraf minder kaders te stellen en meer ruimte te bieden aan de uitvoering.

Evaluatierapport

Aanvraag voor onderzoek naar bestaanszekerheid van ouders die zorg verlenen aan hun kinderen

De doelstelling van het onderzoek is tweeledig:

  • Inzicht in de wijze waarop – binnen het huidige sociaal zekerheidsstelsel – de bestaanszekerheid van gezinnen met ernstig zieke kinderen is geborgd als een verandering of einde aan de zorgbehoefte van hun kind zorgt voor een abrupte wijziging van de hoogte van het Zvw-pgb van hun kind en daarmee de inkomsten van ouders.
  • Inzicht in de omvang van de doelgroep bij wie deze problematiek zich afspeelt. Hierbij worden de volgende hoofdvragen gesteld: In welke situaties leidt een verandering of beëindiging van het Zvw-pgb van een kind waarbij de ouders intensief zorg verlenen tot financiële problemen voor dit gezin? Tegen welke knelpunten lopen deze gezinnen vervolgens aan? Bij hoeveel kinderen met een Zvw-pgb speelt deze problematiek potentieel?

De afronding van dit onderzoek is voorzien begin volgend jaar.

Nota van Inlichtingen Onderzoek bestaanszekerheid zvw-pgb

BVKZ en PGB Portaal

BVKZ is, naast haar bijdrage aan het PGB onderzoek, ook betrokken bij de ontwikkeling en invoering van het PGB Portaal. Het uitgangspunt is dat het portaal voor alle gebruikers veilig, overzichtelijk, gebruiksvriendelijk en eenvoudig is en dat de administratieve lasten beperkt zijn. Gezien het enthousiasme onder de gebruikers hopen we op een stijging van het aantal gebruikers dit jaar. Concreet ondersteunen we op dit moment de zorgkantoren bij het bereiken van zoveel mogelijk zorgverleners zodat de voorbereidingen tijdig starten en zorgverleners op de hoogte zijn van de veranderingen en vooral de mogelijkheden. Voor meer informatie leest u ons nieuwsbericht over de nieuwe aansluitingen op het PGB Portaal. 

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.