Brief van minister Helder over PGB, reactie BVKZ

pgb

Geplaatst op: 25 mei 2022

Beleidsvoornemens pgb

beleidsvoornemens-pgbMinister Helder (VWS) stuurde vorige week de Tweede Kamer een brief over de beleidsvoornemens over het persoonsgebonden budget (pgb) in deze kabinetsperiode toe.

Zij reageert hiermee o.a. op het onderzoek ‘Betekenis en waarde van het pgb’. Ook BVKZ heeft een bijdrage geleverd aan dit onderzoek en we informeerden u al eerder over onze reactie op de resultaten van het onderzoek

Een samenvatting van de belangrijkste punten uit de brief van minister Helder:

  • Het pgb is een waardevol instrument omdat het de eigen regie van zorgvragers ondersteunt;
  • Alleen mensen die eigen regie kunnen voeren (of een capabele vertegenwoordiger hebben) kunnen voor een pgb in aanmerking komen;
  • De toegang en uitvoering in het sociaal domein is voor verbetering vatbaar. Hiervoor moeten gemeenten beter worden toegerust en de gemeenten moeten meer gebruik maken van de mogelijkheid om maatwerk toe te passen met betrekking tot de duur van de beschikking.
  • De rechtmatigheid bij de besteding van pgb’s moet worden verbeterd, onder andere door strikt te zijn bij de toegang en instanties meer ruimte te geven voor gegevensuitwisseling;
  •  De inzet van informele zorgverleners blijft behouden;
  • Kleinschalige wooninitiatieven zullen niet meer (structureel) via pgb gefinancierd worden. Uit het onderzoek komt naar voren dat cliënten bij een deel van deze wooninitiatieven onvoldoende eigen regie hebben. Dit past niet bij de kerngedachte van het pgb als individueel instrument en kan ook leiden tot onvoldoende kwaliteit van zorg.

De minister stelt dat als het pgb niet de aangewezen financieringsvorm is voor wooninitiatieven, het dan wel gemakkelijker moet worden om dit aanbod vanuit zorg in natura te leveren. Ze geeft aan dat ze samen met verstrekkers en BVKZ in gesprek zal gaan om te onderzoeken welke verbeteringen er mogelijk zijn.

Bekijk hier de brief

Reactie BVKZ

In een eerste reactie spreekt Mark van Barschot, directeur BVKZ, van een brief met twee gezichten. “Het beleid, dat de minister in deze brief aankondigt, is te zien als groot onderhoud aan het pgb. Geen ingrijpende verbouwing of grootschalige renovatie.  Maar juist een gerichte aanpak op maat van een aantal knelpunten die opgelost moeten worden, om zo het pgb klaar te maken voor de komende 25 jaar. Groot onderhoud is bijvoorbeeld nodig bij de toegang en uitvoering in het sociaal domein. BVKZ juicht de aangekondigde maatregelen, om toegang en uitvoering in het sociaal domein te versterken, toe. Hetzelfde geldt voor de maatregelen om budgethouders beter te ondersteunen en om de rol van de gewaarborgde hulp beter vorm te geven. Dit zijn voorbeelden van beheerst, gericht en beperkt ingrijpen uit de brief van de minister. 

Dat kunnen we echter niet zeggen van de voorgenomen maatregel om wooninitiatieven uit te sluiten van pgb. Laat ik voorop stellen dat er heel wat wooninitiatieven zijn waarvan de cliënten het liefst zorg in natura (ZIN) willen ontvangen en de zorgaanbieder het liefst gecontracteerd wil worden. Voor die groep moet de overstap naar ZIN makkelijker worden gemaakt. Daarover gaan we in gesprek met de minister en de zorgkantoren.

De minister wil het pgb voor alle wooninitiatieven afschaffen en dat gaat echt een paar stappen te ver. Niet alleen hechten veel aanbieders aan pgb financiering. Ook veel budgethouders, die wonen in een wooninitiatief, willen dat doen met een pgb om zo eigen regie te kunnen voeren. Duizenden bewoners doen dat nu in vele honderden kleinschalige wooninitiatieven, tot hun grote tevredenheid. BVKZ ziet niet in waarom de minister deze budgethouders de mogelijkheid van eigen regie, met een pgb bij een wooninitiatief, wil afnemen. De minister stelt dat er bij deze wooninitiatieven onvoldoende sprake is van eigen regie van de budgethouder. Deze veronderstelling is niet of nauwelijks onderbouwd. Hierover gaan wij zeer indringend in gesprek met het ministerie. Wij pleiten daarbij voor een meer evenwichtige aanpak, met oog voor de verschillende vormen, voorkeuren en wensen en met waardering van de waarde, die de huidige situatie voor heel veel bewoners vertegenwoordigt.”

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.