Wet Toelating zorginstellingen (Wtzi)

Laatste update: 9 januari 2023

De kern van de Wtzi is dat een instelling die zorg verleent in het bezit moet zijn van een zogenaamde toelating (Wtzi -toelating). Het toelaten van instellingen in het Nederlandse zorgstelsel kan ook gezien worden als het recht om zorg te mogen leveren. De Wtzi stelt tevens regels voor goed bestuur en bepaalt in welke gevallen winst mag worden uitgekeerd door de zorgorganisatie.

Zorgorganisaties die verzekerde zorg leveren, hebben een Wtzi toelating nodig op grond van de wet. Dat betekent dat iedere zorgaanbieder die zorg wil aanbieden dat vergoed wordt uit de Zvw of Wlz een Wtzi toelating moet hebben.

Bepaalde categorieën hoeven geen aanvraag te doen voor een toelating omdat ze automatisch aangemerkt worden als toegelaten. Aanbieders die alleen zorg uit PGB aanbieden en ZZp-ers hoeven geen Wtzi toelating aan te vragen.

Verplichtingen die bij de toelating horen

De toelating brengt ook een aantal belangrijke verplichtingen met zich mee:

  • U moet de in de wet gestelde eisen blijven naleven, ook na de toelating.
  • Eventuele wijzigingen in uw situatie die uw toelating raken, moet u zo snel mogelijk aan CIBG doorgeven.
  • U moet vanaf het moment van toelating elk jaar verantwoording afleggen over de manier waarop uw organisatie het geld uit de Wet Langdurige Zorg en Zorgverzekeringswet besteedt. Lees hier meer over de jaarverantwoording.

Voor de meeste van de zorgaanbieders is de Wet Normering Topinkomens (WNT) van toepassing. Kijk voor meer informatie over dit onderwerp hier op het Kennisplein.

ALLEEN VOOR BVKZ LEDENUitroepteken BVKZ Kennisplein, Academie en Shop
Alleen BVKZ leden hebben toegang tot onze kennisdocumentatie, e-learnings en digitale kennisbijeenkomsten. Wilt u ook toegang? Word dan lid van BVKZ.