Wet op de beroepen individuele gezondheidszorg (BIG)

Laatste update: 9 januari 2023

De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, oftewel de Wet BIG, gaat over beroepen in de individuele gezondheidszorg. In deze wet staan onder andere regels en normen opgenomen om de cliënt te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door zorgaanbieders. Het BIG-register komt voort uit de Wet BIG. Dit is een databank waarin zorgaanbieders met een BIG-registratie te raadplegen zijn.

Het doel van de Wet BIG is tweeledig. Het eerste doel ziet toe op het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de zorg. Het tweede doel heeft betrekking op de bescherming van de cliënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van de zorgverlener.

Bepaalde beroepen hebben op grond van de Wet BIG een beschermde titel en bepaalde handelingen zijn voorbehouden aan bevoegde beroepsbeoefenaren. Voor een belangrijk deel ziet de Wet BIG dan ook op beroepsregulering. Naast de bescherming van beroepstitels, regelt de wet ook de bescherming van opleidingstitels van beroepen in de gezondheidszorg. Alleen diegenen die een bepaalde opleiding hebben afgerond mogen de opleidingstitel voeren.

De Wet BIG spitst zich toe op de individuele gezondheidszorg. Hiermee worden handelingen die rechtstreeks betrekking hebben op een persoon die het doel hebben de gezondheid van die persoon te bevorderen of te bewaken bedoeld. De Wet BIG kent een regeling over voorbehouden handelingen. Voorbehouden handelingen zijn risicovolle, medische handelingen die alleen bevoegde zorgaanbieders mogen uitvoeren. Maar niet alle risicovolle handelingen zijn voorbehouden. De wet specificeert welke handelingen voorbehouden zijn en geeft aan wie deze zelfstandig of in opdracht mag uitvoeren.

Het BIG-register is een register in Nederland waarin alle zorgaanbieders die volgens de wet een beschermde titel mogen dragen staan opgenomen. Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener, wat mag en kan een zorgverlener bij de uitoefening van zijn zorgtaken. Cliënten die het BIG-register raadplegen moeten erop kunnen vertrouwen dat de zorgverlener deskundig is en blijft.

De Wet BIG regelt dat zorgaanbieders die in het BIG-register staan opgenomen onder het tuchtrecht vallen. Het tuchtrecht kent twee functies, allereerst het lerend vermogen van de zorgsector te bevorderen en het tweede doel is de corrigerende functie.

Om als verpleegkundige geregistreerd te zijn en blijven in het BIG-register, moet u elke 5 jaar voldoen aan de werkervaringseis uit de Wet BIG. Indien er niet wordt voldaan aan de werkervaringseis, dan moet u eerst een verplicht examen halen voor u kunt herregistreren.

ALLEEN VOOR BVKZ LEDENUitroepteken BVKZ Kennisplein, Academie en Shop
Alleen BVKZ leden hebben toegang tot onze kennisdocumentatie, e-learnings en digitale kennisbijeenkomsten. Wilt u ook toegang? Word dan lid van BVKZ.