Wet Marktverordening gezondheidszorg (Wmg)

Laatste update: 9 januari 2023

De Wet Markordening Gezondheidszorg, Wmg is in 2006 in werking getreden. De Wmg is gericht op het op gang brengen van gereguleerde marktwerking in de gezondheidszorg.

In de Wet Marktordening Gezondheidszorg (Wmg) staat beschreven dat de zorgaanbieders en zorgverzekeraars informatie moeten verschaffen over hun aanbod, tarieven, kwaliteit en andere eigenschappen van aangeboden zorg. Er staat ook beschreven hoe de tarieven in de zorg tot stand komen en de wet maakt het mogelijk om in de gaten te houden of de zorgmarkten (zorgverzekering, zorginkoop én zorgverlening) goed werken en om in te grijpen als dat niet zo is.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is de markttoezichthouder in de zorg. Zij ziet erop toe dat alle partijen zich aan de regels houden en dat de zorgmarkten goed blijven functioneren. De NZa stelt hiervoor beleidsregels en regelingen op.

De wet is van toepassing op zorgverzekeraars, zorgkantoren en alle aanbieders van zorg die beschreven staat in de Zvw, Wlz en de Wet BIG. De zorgaanbieders moeten voldoen aan de eisen uit de prestatiebeschrijvingen (opgenomen in beleidsregels). Daarin is ook vastgelegd wat de tarieven voor betreffende prestaties zijn.

ALLEEN VOOR BVKZ LEDENUitroepteken BVKZ Kennisplein, Academie en Shop
Alleen BVKZ leden hebben toegang tot onze kennisdocumentatie, e-learnings en digitale kennisbijeenkomsten. Wilt u ook toegang? Word dan lid van BVKZ.