Wet Aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens (Wabvpz)

Laatste update: 9 januari 2023

Wabvpz

Het is van belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met medische persoonsgegevens, zeker wanneer deze elektronisch worden uitgewisseld. De Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) richt zich specifiek hierop.

De Wabvpz maakt duidelijk welke extra rechten en waarborgen de cliënt heeft bij elektronische gegevensuitwisseling van persoonsgegevens via een elektronisch uitwisselingssysteem. De wet regelt de randvoorwaarden voor elektronische gegevensuitwisseling en de beschikbaarheid van gegevens via een elektronisch uitwisselingssysteem, zoals bijvoorbeeld gespecificeerde toestemming.

Op wie is de wet van toepassing

De Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg heeft dezelfde reikwijdte als de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De wet ziet op zorgaanbieders die zorg leveren als omschreven in de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). PGB-zorg vanuit de Zvw of Wlz valt ook onder de wet. Daarnaast dienen solistisch werkende zorgaanbieders, privé- of particuliere klinieken aan de verplichtingen uit de wet te voldoen. De wet geldt niet voor ondersteuning uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en jeugdhulp (Jeugdwet). De wet geldt overigens ook voor zorgaanbieders die ‘andere zorg’ bieden. Met ‘andere zorg’ wordt gedoeld op alternatieve zorg en plastische chirurgie.

De gegevensuitwisseling die via het landelijk schakelpunt (LSP) plaatsvindt is een voorbeeld van een push-and-pull systeem. Het gericht sturen en ontvangen van gegevens tussen zorgaanbieders in het kader van een voortgezette behandeling, zoals in het geval van een doorverwijzing (push-verkeer) valt niet onder de bepalingen van de Wabpz.

Zorgaanbieders mogen op basis van deze wet alleen gegevens beschikbaar stellen in een elektronisch uitwisselingssysteem als de cliënt daar uitdrukkelijk toestemming voor gegeven heeft. De AVG is een Europese privacywet die boven nationale wetgeving staat. De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens is een aanvulling op de AVG. Dat betekent dat dáár waar de AVG meer bescherming voor cliënten biedt, de AVG voor gaat.

ALLEEN VOOR BVKZ LEDENUitroepteken BVKZ Kennisplein, Academie en Shop
Alleen BVKZ leden hebben toegang tot onze kennisdocumentatie, e-learnings en digitale kennisbijeenkomsten. Wilt u ook toegang? Word dan lid van BVKZ.