Wetgeving Jeugdwet (JW)

Laatste update: 9 januari 2023

Op 1 januari 2015 is de Jeugdwet in werking getreden. De Jeugdwet heeft tot doel om het jeugdstelsel te vereenvoudigen en efficiënter te maken. Vanuit de Jeugdwet regelt de gemeente de zorg voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Het gaat om jongeren die tijdelijk of langdurig ondersteuning nodig hebben bij het opgroeien.

Aanleiding voor de Jeugdwet was dat de Wet op de jeugdzorg onvoldoende bleek om de bestaande knelpunten in de jeugdzorg op te lossen. De kosten van de jeugdzorg liepen steeds verder op als gevolg van onnodige medicalisering van afwijkend gedrag, financiële prikkels die leidden tot meer dure, gespecialiseerde zorg en door tekortschietende samenwerking rond kinderen en gezinnen. De taken en verantwoordelijkheden voor de zorg aan jeugdigen waren verdeeld over rijk, provincies en gemeenten.

De Jeugdwet vervangt de Wet op de jeugdzorg én diverse andere onderdelen van jeugdzorg die voorheen vielen onder de Zorgverzekeringswet (ggz voor jeugdigen) en AWBZ (zorg voor jongeren met een licht verstandelijke beperking). De Jeugdwet decentraliseert taken op het terrein van zorg, werk en jeugd naar gemeenten.

Gemeenten hebben de regierol, waarin zij verantwoordelijk zijn voor het leveren van alle jeugdhulp.

De Jeugdwet beschrijft het kader van wetgeving voor de volgende vormen van Jeugdhulp:

  • Ambulante jeugdhulp
  • Pleegzorg
  • Jeugdzorgplus
  • Verblijf in jeugdinstelling
  • Jeugdbescherming
  • Jeugdreclassering
  • Jeugd-GGZ

De Jeugdwet is bedoeld voor jeugdigen (kinderen en jongeren) tot 18 jaar die ondersteuning nodig hebben bij het opgroeien of bij de opvoeding.

De Jeugdwet verplicht aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming om verantwoorde hulp te bieden. Dat is hulp die veilig en nuttig is. Aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming moeten daarom voldoen aan de ‘norm van de verantwoorde werktoedeling’. Dat wil zeggen dat zij voor elke hulpvraag de juiste hulpverlener inzetten.

In de Jeugdwet is vastgelegd dat jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen verantwoorde hulp moeten verlenen. Jeugdhulpaanbieders doen dit onder andere door de juiste professional in te zetten. Professionals die vakbekwaam zijn en die beschikken over de kennis en kunde, die in bepaalde situaties of onder bepaalde omstandigheden nodig zijn. Dit wordt ook wel ‘de norm van de verantwoorde werktoedeling’ genoemd. Dit betekent dat voor bepaalde werkzaamheden geregistreerde professionals moeten worden ingezet. Volgens de Jeugdwet zijn dit professionals die óf in het Kwaliteitsregister Jeugd geregistreerd zijn, óf als arts, verpleegkundige, gezondheidszorgpsycholoog of psychotherapeut in het BIG-register.

ALLEEN VOOR BVKZ LEDENUitroepteken BVKZ Kennisplein, Academie en Shop
Alleen BVKZ leden hebben toegang tot onze kennisdocumentatie, e-learnings en digitale kennisbijeenkomsten. Wilt u ook toegang? Word dan lid van BVKZ.