Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza)

Laatste update: 28 november 2022

Wtza

wtzaDe Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) regelt aan welke eisen zorgaanbieders moeten voldoen voordat ze zorg mogen verlenen. De Wtza heeft onder meer tot doel om de bewustwording van zorgaanbieders over de (kwaliteits-)eisen waaraan de zorgverlening dient te voldoen te vergroten. 

Voor wie geldt deze wet?

De wet geldt voor alle zorgaanbieders die zorg bieden vanuit de Wlz, de Zvw en de Jeugdwet en daarmee ook de Wkkgz op hen van toepassing is.

Wat regelt deze wet?

In de Wtza zijn 4 hoofdzaken geregeld:

  1. Meldplicht: Een eenmalige meldplicht voor nieuwe en bestaande zorgaanbieders.
  2. Vergunningsplicht: Zorgaanbieders met meer dan 10 zorgverleners moeten ook een Wtza-vergunning aanvragen.
  3. Inrichting bestuursstructuur (intern toezicht): Zorgaanbieders met 25 zorgverleners  of meer zijn verplicht een interne toezichthouder aan te stellen.
  4. Jaarverantwoording: Alle zorgaanbieders zijn verplicht om een jaarlijkse verantwoording openbaar beschikbaar te maken. Er zal onderscheid gemaakt worden in de eisen tussen kleine, middelgrote en grote zorgaanbieders.

Het wetsontwerp Wtza (Wet Toetreding Zorgaanbieders) introduceert een meldplicht voor nieuwe zorgaanbieders. Dit betekent dat een nieuwe zorgaanbieder zich, voordat hij begint met zorgverlening, moet melden. De zorgaanbieder zal gevraagd worden gegevens te verstrekken bijvoorbeeld over de voorgenomen startdatum, de vormen van zorg die verleend zullen worden en of er een klachtregeling aanwezig is. De Wtza bevat een meldplicht voor alle nieuwe zorgaanbieders. Met nieuwe zorgaanbieders worden bedoeld zorgaanbieders die na inwerkingtreding van de Wtza beginnen met het verlenen van zorg als bedoeld in de Wkkgz (Wlz– of Zvw zorg).

Zorgaanbieders kunnen dus verplicht zijn om een toelating aan te vragen als de grens van 10 zorgverleners wordt overschreden. Een uitzondering (qua termijn) is gemaakt voor bestaande zorgaanbieders van Wlz-zorg of Zvw-zorg die eerst geen toelating nodig hadden, maar dit vanwege de overschrijding van het aantal zorgverleners ineens wel verplicht zijn.

Deze zorgaanbieders moeten binnen zes maanden nadat zij verplicht zijn geworden een toelating aan te vragen, de toelating daadwerkelijk hebben aangevraagd. Er bestaat ook nog een overgangsperiode. Bestaande zorgaanbieders die op grond van de Wtzi geen toelating nodig hebben en op grond van de Wtza wel, krijgen een termijn van twee jaar om de toelating aan te vragen. Deze termijn geldt ook voor zorgaanbieders die onder de Wtzi van rechtswege een toelating hebben en vallen onder de werking van de Wtza .

BVKZ werkt samen met de NVTZ op het gebied van Intern Toezicht. Als lid van BVKZ kunt u tegen een gereduceerd tarief gebruikmaken van de diensten van de NVTZ. Zij denken en helpen met u mee bij het inregelen van uw eigen intern toezicht, door middel van een tweejarig programma.

Meer informatie over 'Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza)'

Alleen voor BVKZ leden
Gesloten

Instructies

Gesloten

Documenten

Gesloten

Links

Uitroepteken Tip de redactie
Heb je een bijdrage voor de kennisbank? We ontvangen deze graag via info@bvkz.nl.