Richtlijnen op de jaarrekening

Laatste update: 28 november 2019

De jaarrekening is het financiële onderdeel van de jaarverantwoording.

De jaarrekening is een verplicht onderdeel van de jaarverantwoording. De jaarrekening bevat in ieder geval:

  • de balans met toelichting;
  • de winst- en verliesrekening met toelichting;
  • de grondslagen;
  • gegevens in het kader van de Wet normering topinkomens (WNT).
  • De jaarrekening moet voldoen aan deze richtlijnen:
  • Regeling verslaggeving WTZi;
  • richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving;
  • richtlijn 655 Jaarverslaggeving Zorginstellingen.

De jaarrekening moet gecontroleerd zijn door uw accountant (AA of RA). Dit is een controleverklaring of een beoordelingsverklaring. Welke verklaring van toepassing is hangt van de grote van uw organisatie af.

De accountant gaat na of de jaarrekening een juist beeld geeft van het vermogen aan het eind van het verslagjaar  en van het resultaat over het verslagjaar. En of de jaarrekening voldoet aan de wet- en regelgeving. De accountant kijkt ook of de verplichte overige gegevens zijn opgenomen. U levert de verklaring als pdf aan bij uw jaarrekening. De verklaring moet ondertekend zijn met de naam van de accountant (was getekend versie) met eventueel een stempel. Alleen een stempel is onvoldoende.

De modeljaarrekeningen van het CIBG maken het invullen en aanleveren makkelijker.

De zorgaanbieder is verplicht een jaarrekening aan te leveren. De zorgaanbieder dient, afhankelijk van de rechtsvorm, in ieder geval binnen zes maanden na afloop van het boekingsjaar de jaarrekening in te dienen. Wanneer de zorgaanbieder en jeugdhulpaanbieder een verantwoordingsplicht in het kader van de WTZi heeft, is het van belang te weten dat de jaarrekening tegelijkertijd met de verslaglegging overhandigd moet worden. Hiervoor gelden andere termijnen. Deze termijnen kunt u vinden in het hoofdstuk over de WTZi. De termijnen voor het aanleveren van de jaarrekening kan met een periode van vier maanden worden verlengd.

De zorgaanbieder zal de wetgeving moeten toepassen voor de organisatie wanneer zij een rechtspersoon is. Dat wil zeggen dat zij ieder jaar een jaarrekening moet deponeren al dan niet met bijgevoegde accountantsverklaring.

Meer informatie over 'Richtlijnen op de jaarrekening'

Alleen voor BVKZ leden
Gesloten

Instructies

Gesloten

Documenten

Gesloten

Links

Uitroepteken Tip de redactie
Heb je een bijdrage voor de kennisbank? We ontvangen deze graag via info@bvkz.nl.