Wet Medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz)

Laatste update: 19 april 2021

In 1996 is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) in werking getreden. Met de komst van deze wet hebben cliënten meer mogelijkheden gekregen om besluiten van een zorginstelling te beïnvloeden. Het doel van de Wmcz is het bevorderen van medezeggenschap van cliënten in de zorg.

Met de introductie van de Wmcz 2018 is beoogt de positie van cliëntenraden te verstevigen ten opzichte van zorginstellingen en tegelijkertijd tegemoet te komen aan de wensen van bestuurders van zorginstellingen en cliëntenorganisaties tot grotere ruimte voor maatwerk.

De Wmcz 2018 is van kracht per 1 juli 2020, waarna de zorgaanbieders een half jaar de tijd krijgen deze in te voeren. Per 1 januari 2021 moeten aanbieders voldoen aan de Wmcz 2018.

De wet is van toepassing op alle zorgaanbieders die gehouden zijn aan de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen (Wkkgz). Dat zijn aanbieders die zorg leveren vanuit de Wlz, Zvw (ook PGB gefinancierd) en zorg die door particulieren wordt gefinancierd. Er zijn specifieke voorwaarden gesteld op basis van het aantal medewerkers in de organisatie, zie hiervoor de handreiking.

Meer informatie over 'Wet Medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz)'

Alleen voor BVKZ leden
Gesloten

Instructies

Gesloten

Documenten

Gesloten

Links

Uitroepteken Tip de redactie
Heb je een bijdrage voor de kennisbank? We ontvangen deze graag via info@bvkz.nl.