Regeling verslaglegging zorginstellingen

Laatste update: 27 november 2019

Naast de regelingen uit het jaarrekeningenrecht is er specifiek voor de WTZi toegelaten instellingen en jeugdzorgaanbieders een verplichting om de Jaarverantwoording Zorg in te dienen.
De regeling is gebaseerd op de Wet toelating zorginstellingen en de Jeugdwet en verplicht zorgaanbieders zich eenduidig te verantwoorden voor 1 juni in het jaar volgend op het boekjaar.

De wet regelt dat voor 1 juni over het voorafgaande boekjaar de Jaarverantwoording Zorg wordt ingediend. Deze Jaarverantwoording Zorg is een verantwoording van de jaarverslaggeving en daarnaast specifieke informatie volgens een vast format door de overheid opgesteld.

De wet is van toepassing op WTZi toegelaten zorginstellingen die medisch-specialistische zorg, persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en/of behandeling bieden en op jeugdzorgaanbieders die op grond van de Jeugdwet zorg verlenen. Op jeugdzorgaanbieders die solistisch werken is de wet niet van toepassing.

De belangrijkste eisen gaan over de transparantie van de bestuursstructuur, de bedrijfsvoering en de bereikbaarheid van acute zorg. Zo zijn er eisen aan de inrichting van het bestuur van een zorginstelling, zoals het hebben van een onafhankelijk toezichthoudend orgaan en aan de financiƫle administratie.

Uitroepteken Tip de redactie
Heb je een bijdrage voor de kennisbank? We ontvangen deze graag via info@bvkz.nl.