Wet ondernemingsrecht

Laatste update: 9 januari 2023

De keuze voor de beste rechtsvorm in de zorg is niet eenvoudig maar is wel een belangrijk aandachtspunt. De keuze voor een bv, stichting, coöperatie, VOF, maatschap of commanditaire vennootschap hangt af van de wensen en de eisen die gesteld worden. De verschillende financiers (gemeenten, zorgverzekeraar of zorgkantoor) kunnen eisen stellen aan de rechtsvorm en verplichtingen waaraan een organisatie moet voldoen.

Er bestaat een verschil tussen personenvennootschappen en rechtspersonen. De rechtspersoon wordt opgericht bij de notaris en heeft statuten. De rechtspersoon kan bijna alles doen wat een natuurlijk persoon ook kan.

Personenvennootschappen worden niet gevormd door oprichting van een rechtspersoon, maar worden gevormd op basis van een overeenkomst tussen de oprichters. Zij komen overeen dat ze onder een bepaalde vorm/personenvennootschap met elkaar gaan samenwerken. De personenvennootschappen zijn: de maatschap, de Vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap. Daarnaast is er de eenmanszaak.

Rechtspersonen worden opgericht door natuurlijke of andere rechtspersonen en dat gebeurt altijd door een notaris. Iedere rechtspersoon heeft statuten, waarin het doel van de rechtspersoon staat, de organen (bestuur, ledenvergadering, raad van toezicht, raad van commissarissen), de bevoegdheden, de besluitvorming, de opheffing enz. De Governancecode Zorg schrijft veel zaken voor wat in de statuten moet worden geregeld. In de zorg komen vooral de BV, de stichting en de coöperatieve vereniging voor.

ALLEEN VOOR BVKZ LEDENUitroepteken BVKZ Kennisplein, Academie en Shop
Alleen BVKZ leden hebben toegang tot onze kennisdocumentatie, e-learnings en digitale kennisbijeenkomsten. Wilt u ook toegang? Word dan lid van BVKZ.