Veldnormen medicatiebeleid

Laatste update: 9 januari 2023

Voor een veilig medicatieproces is goede afstemming tussen alle betrokkenen belangrijk: de cliënt (en zijn mantelzorger), arts, apotheker, zorgorganisatie, zorgmedewerker. De veilige principes gaan uit van ieders rol en verantwoordelijkheid en beschrijven hoe kan worden samengewerkt op een wijze die de veiligheid ten goede komt.

De veilige principes richten zich op de situatie dat de cliënt de verantwoordelijkheid voor het beheer van de medicatie (geheel of gedeeltelijk) heeft overgedragen aan een zorgorganisatie. Er is dan een keten van cliënt, arts, apotheker, zorgorganisatie en zorgmedewerker: hun activiteiten en verantwoordelijkheden moeten naadloos op elkaar aansluiten. Naar vermogen heeft de cliënt in deze keten een eigen rol en verantwoordelijkheid.

Medicatieveiligheid in de gehandicaptenzorg

Cliënten in de gehandicaptenzorg kunnen net als iedereen medicatie gebruiken. In het medicatieproces dat daarmee verband houdt, kunnen gemakkelijk fouten worden gemaakt en risico’s voor de cliënt ontstaan. Om onveilige situaties te voorkomen is zorgvuldigheid in het hele medicatieproces en het systematisch omgaan met risicosituaties en fouten van groot belang.

In principe is de cliënt zelf verantwoordelijk voor zijn medicatiebeheer en -gebruik, tenzij er redenen zijn om dit anders te regelen. De mogelijkheden tot het dragen van eigen verantwoordelijkheid op het gebied van medicatiebeheer en -gebruik kunnen immers van cliënt tot cliënt verschillen.

Voor elke cliënt dienen hierover duidelijke afspraken te worden gemaakt en vastgelegd in het zorgplan en zo nodig ook in een aparte overeenkomst.

Medicatieveiligheid in de geestelijke gezondheidszorg

Cliënten in de ggz kunnen net als iedereen medicatie gebruiken. Het is belangrijk dat de juiste cliënt de juiste medicatie, in de juiste dosering, op het juiste tijdstip en op de juiste wijze gebruikt of toegediend krijgt. In principe is de cliënt zelf verantwoordelijk voor zijn medicatiebeheer en –gebruik, tenzij er redenen zijn om dit anders te regelen.

De mogelijkheden tot het dragen van eigen verantwoordelijkheid op het gebied van medicatiebeheer en –gebruik kunnen van cliënt tot cliënt en van moment tot moment verschillen. Voor elke cliënt moeten hierover duidelijke afspraken worden gemaakt in het begeleidingsplan.

Om fouten en onveilige situaties te voorkomen is het van groot belang zorgvuldig te zijn in het medicatieproces en systematisch om te gaan met risicosituaties en fouten. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat de zorgaanbieder het medicatieproces goed gestructureerd heeft, dat de taken en verantwoordelijkheden in het hele medicatieproces van voorschrijven tot en met toedienen goed vastliggen en dat de kwaliteit bewaakt wordt. Het medicatieproces behoort tevens te voldoen aan vigerende wet- en regelgeving.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ziet toe op de naleving van een de wettelijke– en veldnormen waaronder medicatieveiligheid.

Op dit deel van het Kennisplein vindt u handige informatie om uwmedicatiebeleid vorm te geven volgens de laatste richtlijnen. En meer inhoudelijke informatie over de richtlijnen zelf.

ALLEEN VOOR BVKZ LEDENUitroepteken BVKZ Kennisplein, Academie en Shop
Alleen BVKZ leden hebben toegang tot onze kennisdocumentatie, e-learnings en digitale kennisbijeenkomsten. Wilt u ook toegang? Word dan lid van BVKZ.