Meldingen in kader van Wkkgz

Laatste update: 30 augustus 2021

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

In de Wkkgz is opgenomen dat een zorgaanbieder meldingsplicht heeft op drie onderwerpen:

1          Meldplicht calamiteiten

Een calamiteit is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van een cliënt of een ernstig schadelijk gevolg voor de cliënt heeft geleid. Om de IGJ in staat te stellen om tijdig in te grijpen, verplicht de Wkkgz de zorgaanbieder om calamiteiten te melden bij de IGJ.

Doel van dergelijke meldingsplicht is om de zorgaanbieder op de calamiteit aan te spreken, maar ook om niet goed functionerende kwaliteitssystemen te verbeteren.

2          Meldplicht ontslag wegens ernstig disfunctioneren

Zorgaanbieders streven naar een zo goed mogelijke zorgverlening en zetten zorgverleners in die dit kunnen waarmaken. Helaas gaat het in de praktijk soms anders en kan een zorgverlener ernstig tekortschieten in het functioneren. De Wkkgz vereist dat de zorgaanbieder in dergelijke situaties ingrijpt. Naast de mogelijkheden die het arbeidsrecht geeft, denk aan een waarschuwing, overplaatsging en ontslag, zal de zorgaanbieder moeten nagaan of hij melding bij de IGJ moet maken.

De zorgaanbieder moet een beëindiging van de arbeidsrelatie wegens ernstig disfunctioneren melden aan de IGJ. Maakt de zorgaanbieder een melding bij de IGJ, dan dient de werknemer hierover geïnformeerd te worden. Het doel van genoemde melding is te voorkomen dat een zorgverlener die wegens ernstig disfunctioneren bij een andere zorgaanbieder weer in dienst treedt.

3          Meldplicht geweld in de zorgrelatie

Naast een melding van een calamiteit en het ontslag wegens ernstig disfunctioneren moeten ook alle vormen van geweld als een cliënt daarmee te maken heeft gekregen, gemeld worden aan de IGJ. Het gaat daarbij om de volgende situaties:

  • Geweld van de zorgverlener tegenover de cliënt;
  • Geweld van een ander persoon die werkt binnen of in opdracht van de zorginstelling jegens een cliënt;
  • Geweld tussen cliënten onderling als zij beiden minimaal een dagdeel in een zorginstelling verblijven.

Het maakt niet uit waar het geweld zich heeft voorgedaan. Geweld in de zorgrelatie is breder dan seksueel misbruik of ontucht, maar ziet ook op andere vormen van mishandeling en dwang die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

In het zorgproces kan van alles gebeuren en kan dus van alles misgaan of bijna misgaan. Volgens het Uitvoeringsbesluit Wkkgz is dan sprake van een ‘incident’. Van een ‘incident’ bepaalt artikel 10 lid 3 Wkkgz dat de zorgaanbieder direct mededeling van de aard en toedracht daarvan aan de cliënt moet doen, voor zo ver het incident voor de cliënt merkbare gevolgen heeft of kan hebben (gehad).

De Wkkgz bepaalt in artikel 7 lid 1 dat een zorgaanbieder voortdurend moet streven naar een verbetering van kwaliteit en veiligheid van zorg, door middel van kwaliteitssystemen. Om ervoor te zorgen dat deze signalen van incidenten zo snel mogelijk worden beoordeeld. Daarmee kan gestreefd worden naar maatregelen die genomen kunnen worden. Daarvoor moet de zorgaanbieder hiertoe op grond van artikel 9 lid 2 Wkkgz een interne procedure vast te stellen.

Op deze pagina op het Kennisplein vindt u meer informatie over hoe u de Wkkgz kunt vormgeven in uw bedrijfsvoering.

Meer informatie over 'Meldingen in kader van Wkkgz'

Alleen voor BVKZ leden
Gesloten

Instructies

Gesloten

Documenten

Gesloten

Links

Uitroepteken Tip de redactie
Heb je een bijdrage voor de kennisbank? We ontvangen deze graag via info@bvkz.nl.