Kwaliteitskader Wijkverpleging

Laatste update: 9 januari 2023

Per beroepsgroep zijn kwaliteitskaders opgesteld. Het kwaliteitskader beschrijft gangbare kwaliteitseisen en maakt duidelijk wat de eigen beroepsgroep verwacht op het terrein van kwaliteitsbevordering en het afleggen van verantwoording.

Het doel van wijkverpleging is de kwaliteit van leven thuis, ondanks ziekte, behandeling of beperking, bevorderen. Op het moment dan mensen onverhoopt gebruik moeten maken van wijkverpleging willen zij erop kunnen vertrouwen dat de kwaliteit van de zorg geborgd is en dat de zorg veilig geleverd wordt. In het kwaliteitskader worden kwaliteitsstandaarden geschetst die richtinggevend zijn voor de te leveren kwaliteit en de eisen die aan de zorgverlening worden gesteld.

Het kwaliteitskader is opgenomen in het Register van het Zorginstituut en vormt daarmee een wettelijke basis voor kwaliteit van de wijkverpleging.

Het Kwaliteitskader wijkverpleging beschrijft wat goede wijkverpleging is en wat cliënten en hun naasten mogen verwachten. Het Kwaliteitskader biedt inspiratie en handvatten voor zorgprofessionals en zorgaanbieders om de zorgverlening continu te verbeteren. Het vormt het uitgangspunt voor extern toezicht en inkoop en contractering van zorg.

Het kwaliteitskader Wijkverpleging heeft betrekking op alle verpleging en verzorging aan thuiswonende cliënten gericht op gezondheidsbevordering. Daarnaast is het ook van toepassing op de taken die samenhangen met de zorgverlening zoals het indiceren, coördineren, signaleren, coachen (bijvoorbeeld ondersteuning bij zelfmanagement) en individuele, geïndiceerde preventie en zorg gerelateerde preventie. Ook gespecialiseerde verpleging valt onder de reikwijdte van het kwaliteitskader.

De opstellers van het kader streven ernaar om het kwaliteitskader van toepassing te laten zijn op alle zorgverlening die gericht is op gezondheidsbevordering of behoud van functioneren aan thuiswonende burgers. Dit ongeacht de financiering.

ALLEEN VOOR BVKZ LEDENUitroepteken BVKZ Kennisplein, Academie en Shop
Alleen BVKZ leden hebben toegang tot onze kennisdocumentatie, e-learnings en digitale kennisbijeenkomsten. Wilt u ook toegang? Word dan lid van BVKZ.