Kwaliteitskader Gezinshuizen

Laatste update: 9 januari 2023

Per beroepsgroep zijn kwaliteitskaders opgesteld. Het kwaliteitskader beschrijft gangbare kwaliteitseisen en gaat in op de onderlinge samenhang en maakt duidelijk wat de eigen beroepsgroep verwacht op het terrein van kwaliteitsbevordering en het afleggen van verantwoording. Het kwaliteitskader is opgesteld in een samenwerking tussen alle relevante veldpartijen. In het kwaliteitskader hebben veldpartijen werkwijzen ontwikkeld waarmee zorgaanbieder tot zicht op kwaliteit en continue kwaliteitsverbetering kunnen komen.

Het kwaliteitskader is opgenomen in het Register van het Zorginstituut en vormt daarmee een wettelijke basis voor kwaliteit van de gezinshuizen.

Het doel van de landelijke Kwaliteitscriteria Gezinshuizen is meerledig:

  • De landelijke kwaliteitscriteria dienen als stimulans voor gezinshuisouders en de ondersteunende partijen om het gezinshuis heen, om voortdurend te werken aan kwaliteitswaarborging en – verbetering.
  • De kwaliteitscriteria geven duidelijkheid aan kinderen, jongeren en ouders, omdat de kwaliteitscriteria inzicht geven in wat zij mogen verwachten van de geboden opvoeding, ondersteuning en zorg in gezinshuizen.
  • Het creëert duidelijkheid over het beroep ‘gezinshuisouder’ en de zorgvorm ‘gezinshuis’, waardoor het bijdraagt aan de positionering van gezinshuizen als zorgvorm voor kinderen en jongeren met complexe problematiek in een complex werkveld.
  • Het geeft richting aan de leidinggevenden van zorgorganisaties, franchiseondernemingen en zelfstandig opererende gezinshuizen, omdat de kwaliteitscriteria het mogelijk maken te sturen op kwaliteit van de geboden zorg in gezinshuizen, waarin ruimte is voor eigenheid en authenticiteit van de organisaties en de gezinshuizen.
  • Het geeft richting aan zorgorganisaties, franchiseondernemingen en ondersteunende organen om ondersteuning te bieden aan de gezinshuisouders bij het waarborgen van kwaliteit van de geboden zorg, alsmede het welzijn van de gezinshuisouders.
  • Het is sturend voor de manier waarop kwaliteit in gezinshuizen getoetst wordt ten behoeve van externe verantwoording (o.a. naar de samenleving, het zorgkantoor en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd).
  • Het kan bijdragen aan de ontwikkeling van specifieke scholingstrajecten van (toekomstige) gezinshuisouders.

Het kwaliteitskader heeft betrekking op gezinshuizen.

Hoewel de kwaliteitscriteria zijn opgesteld vanuit het perspectief van gezinshuizen voor jeugd, zijn de kwaliteitscriteria ook toepasbaar voor andere professionele gezinsvormen waar het onderdeel uitmaken van een natuurlijk systeem het uitgangspunt is. Voorbeelden hier van zijn ouder-kind huizen, moeder-kind huizen of familiehuizen. De kwaliteitscriteria zijn toepasbaar voor de gemeentelijk gefinancierde jeugdhulp en de hulp in het kader van de WLZ. De kwaliteitscriteria zijn toepasbaar in alle mogelijke organisatievormen van een gezinshuis: franchise, vrijgevestigd en loondienst.

Het kwaliteitskader bestaat uit onderstaande bouwstenen:

I        Bekwame gezinshuisouder

II       Leefklimaat in de gezinshuizen

III      Positie van het kind en diens ouders

IV      Organisatie van transparante, navolgbare en goede zorg

Op dit deel van het Kennisplein vindt u meer informatie over dit onderwerp.

ALLEEN VOOR BVKZ LEDENUitroepteken BVKZ Kennisplein, Academie en Shop
Alleen BVKZ leden hebben toegang tot onze kennisdocumentatie, e-learnings en digitale kennisbijeenkomsten. Wilt u ook toegang? Word dan lid van BVKZ.