Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg

Laatste update: 16 oktober 2020

Per beroepsgroep zijn kwaliteitskaders opgesteld. Het kwaliteitskader beschrijft gangbare kwaliteitseisen en gaat in op de onderlinge samenhang en maakt duidelijk wat de eigen beroepsgroep verwacht op het terrein van kwaliteitsbevordering en het afleggen van verantwoording. Het kwaliteitskader is opgesteld in een samenwerking tussen alle relevante veldpartijen. In het kwaliteitskader hebben veldpartijen werkwijzen ontwikkeld waarmee zorgaanbieder tot zicht op kwaliteit en continue kwaliteitsverbetering kunnen komen.

Het kwaliteitskader is opgenomen in het Register van het Zorginstituut en vormt daarmee een wettelijke basis voor kwaliteit van de gehandicaptenzorg.

Met het kwaliteitskader Gehandicaptenzorg worden de volgende doelen nagestreefd:

  1. Duidelijkheid geven aan cliënten; wat mogen zij verwachten van de geboden zorg en ondersteuning.
  2. Stimuleren van medewerkers die zorg uitvoeren; het kwaliteitskader helpt hen bij het continue werken aan kwaliteitsverbetering.
  3. Richting geven aan de leiding van zorgorganisaties; sturen op kwaliteit.
  4. Richting geven aan de wijze waarop zorgorganisaties zicht op kwaliteit gebruiken voor externe verantwoording aan de samenleving, het zorgkantoor en de IGJ.

Het kwaliteitskader heeft betrekking op gehandicaptenzorg die onder de Wlz valt. Hieronder valt:

  • Zorg binnen woonlocaties of ‘zorg in de wijk’ rond steunpunten (minimaal 4 dagen per week zorg);
  • Integrale zorg en ondersteuning: rond wonen, dagactiviteiten en behandeling;
  • Wlz-zorg in iemands eigen woning via een ‘volledig pakket thuis’.

Meer informatie over 'Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg'

Alleen voor BVKZ leden
Gesloten

Instructies

Gesloten

Documenten

Gesloten

Links

Uitroepteken Tip de redactie
Heb je een bijdrage voor de kennisbank? We ontvangen deze graag via info@bvkz.nl.