Wlz (Wet langdurige zorg)

Laatste update: 9 januari 2023

De Wet langdurige zorg regelt de zorg voor de mensen die voor de rest van hun leven zijn aangewezen op zorg. Evenals de Zvw, en de vroegere AWBZ, is iedere ingezetene verzekerd onder de Wlz. De premie wordt door de belastingdienst geheven en er is een eigen bijdrageregeling van toepassing. Ook is er een regeling voor de gemoedsbezwaarden, die nagenoeg gelijk is aan de regeling van de Zvw. De Wlz is een belangrijke wet in het kader van de stelselwijzing van de langdurige zorg en omvat circa 60% van de vroegere AWBZ. Alle tijdelijke zorg uit de vroegere AWBZ is ondergebracht in de Zvw en de WMO.

De wet heeft, samen met de WMO en Jeugdwet, tot doel de kosten van de langdurige zorg te verlagen (beter in de hand te houden), maar ook om de zorg minder institutioneel te maken. Met dit laatste wordt bedoeld, dat zorg niet altijd in een professionele organisatie behoeft plaats te vinden, ook de omgeving van de cliënt en de voorzieningen in de wijk of buurt kunnen zorgtaken overnemen. Dit laatste geldt vooral voor de WMO.

Het zorgkantoor moet ervoor zorgen dat:

  • de verzekerde de Wlz-zorg kan krijgen waarop hij/zij is aangewezen;
  • de organisatie van de Wlz-zorg voor de verzekerden, die binnen hun regio wonen wordt geregeld;
  • de toekenning en vaststelling van PGB’s van verzekerden in hun regio wordt georganiseerd;
  • er voldoende zorg in gekocht wordt om te kunnen voldoen aan de zorgvraag in de regio (zorgplicht);
  • alle in te kopen zorg voldoet aan de in de beleidsregels van de NZa, wet- en regelgeving, veldnormen, standaarden van beroepsgroepen en de in het beleidskader van de zorgkantoren gestelde voorwaarden (prestatieafspraken)

De zorg kan gefinancierd worden op basis van zorg in natura, ZIN, of door middel van een persoonsgebonden budget, een PGB.

Om zorg vanuit de Wlz te krijgen, heeft de cliënt altijd een indicatiebesluit nodig. Hierin staat welke zorg de cliënt nodig heeft. De cliënt krijgt dit besluit van het CIZ.

Uit de Wlz gefinancierde zorg kent een aantal leveringsvormen. Daarbij is het afhankelijk of een cliënt kiest voor zorg in een instelling of zorg thuis. Zo zijn er de volgende leveringsvormen voor zorg bij de cliënt “thuis”:

  1. volledig pakket thuis (vpt)
  2. modulair pakket thuis (mpt)
  3. persoonsgebonden budget (PGB)
  4. combinatie mpt en PGB

Zorgkantoren voeren een deel van de langdurige zorg uit. Het zijn zelfstandig werkende kantoren die nauw gelieerd zijn aan de grootste zorgverzekeraar ter plekke. Er zijn in Nederland 32 regionale zorgkantoren (uitgevoerd door 8 verzekeraars). Ze zijn ervoor verantwoordelijk dat alle cliënten in hun regio de betreffende langdurige zorg krijgen waar ze recht op hebben. De zorgkantoren stellen gezamenlijk landelijk inkoopbeleid op in samenwerking met Zorgverzekeraars Nederland (de brancheorganisatie van verzekeraars).

De tarieven in de Wlz worden bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Op basis van kostenonderzoek bepaalt de NZa de maximum tarieven per zorgprofiel. Deze worden jaarlijks vastgelegd in beleidsregels en rond 1 juli gepubliceerd.

 

ALLEEN VOOR BVKZ LEDENUitroepteken BVKZ Kennisplein, Academie en Shop
Alleen BVKZ leden hebben toegang tot onze kennisdocumentatie, e-learnings en digitale kennisbijeenkomsten. Wilt u ook toegang? Word dan lid van BVKZ.