Particuliere zorg

Laatste update: 9 januari 2023

De begrippen particuliere zorg en persoonsgebonden budget worden in veel artikelen naast elkaar gebruikt. De zorgvraag en zorginhoudelijke taken in beide financieringsvormen kunnen gelijk zijn. De zorgaanbieder heeft echter met wezenlijk verschillende rechten en plichten als zorgondernemer te maken wanneer hij via een PGB wordt gefinancierd of via particuliere gelden. Wanneer een zorgaanbieder vanuit een PGB wordt betaald, gelden de wettelijke eisen met betrekking tot die financiering vanuit Jeugdwet, WMO, Zvw of Wlz.

Op dit deel van het Kennisplein wordt informatie verstrekt over particulier gefinancierde zorg, door de cliënt zelf.

Wat is particulier bekostigde zorg?

Wanneer de zorgaanbieder 1-op-1 wordt ingehuurd én de zorg wordt betaald door de cliënt zonder dat er sprake is van een indicatie of beschikking, is sprake van particuliere financiering van de zorg. De cliënt betaald uit eigen middelen de zorgaanbieder. Daardoor wordt de cliënt direct de opdrachtgever van de zorgaanbieder, buiten de geldende wettelijke regelgevingen en richtlijnen, die voor andere financieringsvormen wel gelden.

Wat betekent dit voor de zorgaanbieder?

De zorgaanbieder wordt primair aangetrokken als opdrachtnemer, op basis van de behoefte (zorgvraag) van de opdrachtgever. Vanwege dit uitgangspunt mag de opdrachtgever zijn eigen eisenpakket samenstellen waaraan de zorgaanbieder moet voldoen. Dit pakket heeft voornamelijk te maken met de zorginhoudelijke taken en verantwoordelijkheden.

De zorgaanbieder kan niet terugvallen op regels en standaarden over opdrachten en vormgeving van afspraken vanuit wet –en regelgeving. Is er echter sprake van zorgverlening en voorbehouden handelingen uitgevoerd door een BIG-geregistreerde professional dan is deze professional wel verantwoordelijk en aanspreekbaar op zijn handelen (Tuchtrecht).

Tarieven en voorwaarden

De afspraken met betrekking tot tariefstelling en de voorwaarden waaraan de werkzaamheden moeten voldoen, zijn individuele afspraken tussen cliënt en zorgaanbieder. Dat betekent dat de zorgaanbieder niet gehouden is aan geldende tarieven binnen de wettelijke kaders.

Let op indien particuliere zorg geleverd wordt en dit niet geleverd wordt door een BIG-geregistreerde professional, dan dient btw geheven te worden.
Daarin worden in ieder geval minimaal de volgende aspecten opgenomen:

  • Ingangsdatum en einde zorgdatum
  • het aantal uren en met welke frequentie
  • het tarief per uur, of per maand
  • De inhoud van de zorgafspraken
  • Hoe worden afspraken bijgesteld
  • Betaling van factuurtermijn.

ALLEEN VOOR BVKZ LEDENUitroepteken BVKZ Kennisplein, Academie en Shop
Alleen BVKZ leden hebben toegang tot onze kennisdocumentatie, e-learnings en digitale kennisbijeenkomsten. Wilt u ook toegang? Word dan lid van BVKZ.