Financiers

Laatste update: 9 januari 2023

Het Nederlands Zorgstelsel is opgemaakt uit een aantal wet –en regelgevingen die de kaders biedt voor de indicatie van zorg, uitvoering en bekostiging daarvan en het toezicht daarop:

 1. Wet Langdurige Zorg (Wlz)
 2. Zorgverzekeringswet (Zvw)
 3. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
 4. Jeugdwet (JW)

Om de regelingen binnen deze wetgeving te kunnen uitvoeren, zijn verschillende overheidsorganen verantwoordelijk belast met indicatie, budgetverstrekking, kwaliteitskaders en toezicht:

 1. Zorgkantoren: zijn verantwoordelijk voor de financiële uitvoering van Wlz-geïndiceerde zorg. Het Centrum Indicatie Zorg is de indicatiesteller binnen de Wlz.
 2. Zorgverzekeraars: zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van zorg bekostigd uit de Zvw.
 3. Gemeenten: zijn zowel indicatiesteller als financieel uitvoerder van de WMO als ook zorg vanuit de Jeugdwet.

Ieder zorgkantoor hanteert een regionaal inkoopbeleid voor hun werkgebied. Het regionale Wlz inkoopbeleid 2021/2022 is voor de volgende zorgkantoren beschikbaar:

Er zijn 11 verschillende zorgverzekeraarconcerns:

 • Achmea
 • CZ
 • DSW
 • Eno
 • EUCARE
 • IptiQ
 • Menzis
 • ONVZ
 • VGZ
 • Zorg en Zekerheid

Zorgverzekeraars leggen in contracten met zorgaanbieders vast welke zorg er geleverd wordt, tegen welke kwaliteit en welk tarief. De NZa helpt hieraan mee door omschrijvingen van de behandelingen (prestaties) vast te stellen. Voor bepaalde behandelingen gelden maximumtarieven. Dit betekent dat de tarieven dan wel lager, maar niet hoger mogen zijn dan dat maximum. De NZa stelt deze maximumtarieven vast op basis van periodiek kostenonderzoek.

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van zorg binnen de WMO. Daarbij hebben zij wel beleidsvrijheid om binnen de aanbestedingstrajecten hun eigen voorwaarden toe te voegen. Dat resulteert in diversiteit binnen de aanbestedingstrajecten, contracteringen en kwaliteitseisen.

De Jeugdwet decentraliseert taken op het terrein van zorg, werk en jeugd naar gemeenten.Gemeenten hebben de regierol, waarin zij verantwoordelijk zijn voor het leveren van alle jeugdhulp. Dat betekent dat zij zorg moeten dragen voor alle zorg bij opgroei-, opvoedings-, en psychische problemen en stoornissen (preventie, jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering) en kinderbeschermingsmaatregelen.

ALLEEN VOOR BVKZ LEDENUitroepteken BVKZ Kennisplein, Academie en Shop
Alleen BVKZ leden hebben toegang tot onze kennisdocumentatie, e-learnings en digitale kennisbijeenkomsten. Wilt u ook toegang? Word dan lid van BVKZ.