Cliëntenraden

Laatste update: 9 januari 2023

In de zorg is er medezeggenschap omdat het belangrijk is dat cliënten hun wensen en behoeften aan kunnen geven aan een onafhankelijke partij, die voor hun belangen opkomt én dat daar ook gehoor aan wordt gegeven (door de zorgorganisatie). Medezeggenschap kan vormgegeven worden via een cliëntenraad, om zo de cliënten een stem te geven en op te komen voor hun belangen. Bij medezeggenschap gaat het over cliënten die via de medezeggenschap meepraten, meedoen en meebeslissen. Andere vormen voor medezeggenschap zijn ook mogelijk. Bij ideale participatie en medezeggenschap zijn de waarden van alle deelnemers op elkaar afgestemd.

Vanaf  1 januari 2021 moet de aanbieders aan de wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) voldoen. De wet is van toepassing op zorgaanbieders die werkzaam zijn binnen

  • de Wet langdurige zorg (Wlz),
  • de Zorgverzekeringswet (Zvw)
  • de Jeugdwet.
  • privaat gefinancierde instellingen
  • pgb-­instellingen/ouderinitiatieven

De wet is niet van toepassing op cliëntenraden van instellingen die via de WMO zorg en ondersteuning leveren. Echter kan medezeggenschap wel opgenomen zijn in de voorwaarden voor contractering door een gemeente. De zorgaanbieder is zelf verantwoordelijk voor kennisneming en organiseren van medezeggenschap vanuit deze voorwaarden. De informatie op dit deel van het Kennisplein kan daarbij ondersteunend zijn.

ALLEEN VOOR BVKZ LEDENUitroepteken BVKZ Kennisplein, Academie en Shop
Alleen BVKZ leden hebben toegang tot onze kennisdocumentatie, e-learnings en digitale kennisbijeenkomsten. Wilt u ook toegang? Word dan lid van BVKZ.